1. Quy định về báo cáo kết quả đại hội và chuẩn y kết quả ?

Báo cáo đại hội chi bộ là bản báo cáo được chi bộ lập ra để báo cáo về công tác chính trị của chi bộ về những thành tích đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Thực hiện báo cáo đại hội chi bộ là một công việc bắt buộc mà các chi bộ cần phải hoàn thiện ngay sau công tác tổ chức đại hội được diễn ra. Từ kết quả tổ chức công khai, minh bạch của đại hội cấp cơ sở từ đó chi bộ thực hiện việc đánh giá cho công tác đại hội chi bộ.

Theo quy định của Điều lệ Đảng thì đại hội đảng các cấp là cơ quan lãnh đạo của mỗi cấp bộ đảng giữa hai kỳ đại hội. Quy định cũng nêu rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng các cấp là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của cấp bộ đảng trong nhiệm kỳ và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Vậy nên việc đánh giá kết quả thể hiện trong báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc là một trong những việc mang ý nghĩa quan trọng, cấp thiết để cấp trên được biết, cũng như qua đó phần nào đánh giá được ý thức đảng viên cũng như nhìn nhận những mặt đã làm được và những mặt đang còn tồn tại khuyết điểm.

Song trên thực tế, ở nhiều nơi, đại hội chi bộ chỉ quan tâm nhiều đến vấn đề bầu cấp ủy, còn những nhiệm vụ quan trọng về báo cáo lại lơ là, không quan tâm đến việc thực hiện báo cáo, thậm chí làm báo cáo trên tinh thần có lệ, sơ sài…

Tại tiểu mục 16.1 mục 16 Thi hành Điều lệ đảng quy định như sau

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp: các biên bản bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của từng thành viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của cấp ủy cấp dưới, nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử thì cấp ủy cấp trên trực tiếp (ở Trung ương là Bộ Chính trị, nơi có ban thường vụ thì ủy nhiệm cho ban thường vụ) chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; các thành viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Sau đại hội, nếu phát hiện thấy có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì cấp ủy cấp trên có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của cấp ủy cấp dưới, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không bảo đảm nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì cấp ủy cấp trên có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó.

Bên cạnh đó việc chuẩn y kết quả bầu cử của Đảng được quy định tại Điều 34 Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng. Cụ thể như sau:

Đối với tổ chức đảng từ cấp chi bộ đến các đảng bộ trực thuộc Trung ương, chậm nhất là 7 ngày làm việc sau đại hội (hội nghị), cấp uỷ khoá mới phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp biên bản bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của từng thành viên.

Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cấp uỷ cấp dưới về kết quả bầu cử, ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y danh sách cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp dưới các chức vụ đã được bầu.

Sau khi có quyết định chuẩn y của cấp có thẩm quyền, thì các đồng chí phó bí thư, uỷ viên thường vụ, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra mới được ký tên với chức danh tương ứng trong các văn bản của đảng bộ và của ủy ban kiểm tra.

 

2. Bổ sung điều động chỉ định cấp ủy viên ?

2.1 Bổ sung cấp ủy viên?

Sau khi có văn bản đồng ý về chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, đảng ủy cơ sở tổ chức hội nghị bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra. Thành phần triệu tập: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ.

- Nếu cần bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy thì thực hiện theo quy trình: bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trước sau đó bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số các ủy viên ủy ban kiểm tra.

- Sau khi có kết quả bầu bổ sung các chức danh, đảng ủy cơ sở làm hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN ra quyết định chuẩn y, hồ sơ gồm có:

+ Tờ trình đề nghị chuẩn y.

+ Biên bản kiểm phiếu.

+ Sơ lược lý lịch.

Việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định quy định tại tiểu mục 16.2 mục 16 như sau:

- Khi cần bổ sung cấp ủy viên thiếu, tập thể cấp ủy thảo luận, thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên về số lượng, nhân sự cụ thể để cấp ủy cấp trên ra quyết định. Trường hợp đặc biệt, nếu xét thấy cần, cấp ủy cấp trên có thể ra quyết định bổ sung số cấp ủy viên thiếu.

- Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nói chung thực hiện theo quy trình: chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ; ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể chỉ định đích danh đảng viên là cấp ủy viên cấp trên vào chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp dưới.

- Khi cần thiết, cấp ủy cấp trên có quyền điều động đảng viên từ đảng bộ khác chỉ định tham gia cấp ủy và giữ các chức vụ ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

- Việc chỉ định tăng thêm cấp ủy viên: Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp dưới thảo luận, thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên chỉ định tăng thêm một số cấp ủy viên cấp dưới. So với số lượng cấp ủy viên mà đại hội đã quyết định, số lượng cấp ủy viên chỉ định tăng thêm không được quá 10% đôi với câp huyện và tương đương trở lên, không quá 20% đôi với câp cơ sở. Các trường hợp cụ thể khác, giao Ban Tô chức Trung ương hướng dẫn.

 

2.2 Điều động cấp ủy viên ?

Trường hợp không phải do chia tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức đảng, khi cùng một lúc phải điêu động quá một phân ba số cấp ủy viên do đại hội đã bâu thì phải được cấp ủy cấp trên cách một cấp đồng ý; nếu là cấp ủy viên của đảng bộ trực thuộc Trung ương thì do Bộ Chính trị quyết định.

 

2.3 Chỉ định cấp ủy viên?

Chỉ định cấp ủy ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ

Trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp ủy được chỉ định bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo Điều 31 Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy không nhất thiết là 5 năm. Cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

 

3. Thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng?

Việc thôi tham gia cấp ủy và thôi sinh hoạt đảng đoàn, ban cán sự đảng trong những trường hợp được quy định tại Tiểu mục 16.4 Mục 16 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

- Việc thôi tham gia cấp ủy của các đồng chí cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác:

+ Cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu.

Cấp ủy viên khi có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm quyết định thôi làm công tác quản lý có hiệu lực thi hành.

+ Cấp ủy viên tham gia nhiều cấp ủy, khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia các cấp ủy mà đồng chí đó là thành viên từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia các cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu đồng chí đó là thành viên của cấp ủy cấp trên mà nơi chuyển đến trong cùng đảng bộ thì vẫn là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên.

- Khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu hoặc chuyển sang công tác khác mà vị trí công tác mới không thuộc cơ cấu đảng đoàn, ban cán sự đảng, thì đồng chí ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng thôi tham gia đảng đoàn, ban cán sự đảng từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu, hoặc thời điểm quyết định chuyển công tác có hiệu lực thi hành; cấp ủy cùng cấp chỉ định thành viên mới tham gia đảng đoàn, ban cán sự đảng

Mọi vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến bài viết, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài. Công Ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn!!