1. Khái niệm thiết kế kỹ thuật tổng thể là gì ?

Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design), sau đây gọi là thiết kế FEED, là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa các yêu cầu về dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng phục vụ lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo hợp đồng EPC hoặc theo yêu cầu đặc thù để triển khai bước thiết kế tiếp theo.

 

2. Hình thức hợp đồng EPC được triển khai chủ yếu theo 2 mô hình.

Tiến hành triển khai EPC dựa trên cơ sở thiết kế được phê duyệt. Hình thức này thường được vận dụng so với những dự án Bất Động Sản đã được triển khai thông dụng trên thị trường. Trên cơ sở tiềm năng góp vốn đầu tư, nội dung dự án Bất Động Sản và thiết kế cơ sở được duyệt, chủ góp vốn đầu tư / bên mời thầu ( chủ đầu tư / BMT ) triển khai những hoạt động giải trí lựa chọn nhà thầu, đàm phán ký kết hợp đồng EPC. Tại bước này, nhà đầu tư / BMT sẽ triển khai xác lập những nhu yếu của hồ sơ mời thầu ( HSMT ). Đây là một khâu quan trọng nhằm mục đích cụ thể hóa nhu yếu của dự án Bất Động Sản vào HSMT nhằm mục đích lựa chọn được nhà thầu phân phối nhu yếu theo mong ước của nhà đầu tư.

Sau khi hợp đồng EPC được ký kết, nhà thầu tiến hành triển khai các công việc: thiết kế chi tiết; mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình. Các công việc này hoàn toàn do tổng thầu hoặc nhà thầu phụ thực hiện theo phương thức gối đầu kết hợp với tuần tự, trong đó phương thức gối đầu là chủ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Hình thức tiến hành thực thi dựa trên thiết kế FEED ( Front – End Engineering Design ) được phê duyệt. Đây là thiết kế kỹ thuật tổng thể và toàn diện được tiến hành theo thông lệ quốc tế để làm cơ sở tiến hành thiết kế chi tiết cụ thể. Hình thức này thường được vận dụng so với những dự án Bất Động Sản có quy mô góp vốn đầu tư lớn, kỹ thuật phức tạp, có nhiều yếu tố tương quan đến bản quyền công nghệ tiên tiến và chưa được thực thi thông dụng trên thị trường như những xí nghiệp sản xuất lọc, hóa dầu. Theo hình thức này, những bước triển khai như dự án Bất Động Sản thường thì.

Cụ thể, trước hết là nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư hay còn gọi là lập DFS (Detailed Feasibility Study). Ở bước này, nội dung thiết kế trong DFS chỉ là thiết kế sơ bộ, chưa đủ thông tin cần thiết để lựa chọn nhà thầu EPC.

Tiếp đó là lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế FEED. Trên nền tảng của DFS được phê duyệt, CĐT thuê tư vấn hoặc thuê chính nhà thầu lập thiết kế FEED để cụ thể hóa DFS đã dược duyệt. Sau khi thiết kế FEED được thẩm định và phê duyệt, CĐT/BMT sẽ tiến hành lập HSMT để lựa chọn nhà thầu EPC. Đàm phán và chốt lại hợp đồng EPC cuối cùng với nhà thầu trúng thầu.

Nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận lại hiệu suất cao góp vốn đầu tư và đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư ở đầu cuối ( FID – Final Investment Decision ). Dựa trên tác dụng đàm phán hợp đồng EPC sau cuối với nhà thầu EPC, chủ đầu tư sẽ đo lường và thống kê lại hiệu suất cao góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản và đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư ở đầu cuối. Sau khi hợp đồng EPC được ký kết, nhà thầu sẽ triển khai những hoạt động giải trí thiết kế chi tiết cụ thể, shopping vật tư, thiết bị và xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình. Bộ Xây dựng cũng cho biết, theo khuyến nghị của Thương Hội quốc tế những kỹ sư tư vấn, hình thức hợp đồng EPC không tương thích vận dụng trong những trường hợp như : không có đủ thời hạn và thông tin để nhà thầu xem xét, kiểm tra những nhu yếu của nhà đầu tư hoặc để họ thực thi thiết kế, nhìn nhận rủi ro đáng tiếc và ước tính ngân sách ; những dự án Bất Động Sản / khu công trình đa phần là phần ngầm dưới lòng đất ; những dự án Bất Động Sản mà những nhà thầu không hề kiểm tra, nhìn nhận rủi ro đáng tiếc và ước tính ngân sách …

 

3. Quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu sau:

- Gói thầu thi công xây dựng;

- Gói thầu mua sắm thiết bị;

- Gói thầu lắp đặt thiết bị;

- Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;

- Gói thầu hỗn hợp.

 

4. Xác định dự toán gói thầu

Dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu. Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED. Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng. Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 12 Nghị định này, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu. Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

5. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

Việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định này để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định này. Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

Tùy theo đặc điểm, tính chất của gói thầu, việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này được thực hiện như quy định đối với điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Điều 15 Nghị định này.

Giá gói thầu xây dựng

Giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu nếu cần thiết.

Theo đó, dự toán gói thầu thi công xây dựng (các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP) bao gồm các chi phí sau:

- Chi phí xây dựng trọng dự toán gói thầu thi công xây dựng xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD .

- Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu thi công xây dựng được bổ sung một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu như:

+ Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường;

+ Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công;

+ Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng;

+ Chi phí kho bãi chứa vật liệu…

- Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

Dựa vào giá trị của gói thầu để xác định phân loại gói thầu. Theo quy định tại Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với các gói thầu cung cấp các dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa mà giá trị gói thầu nhỏ hơn 10 tỷ đồng hoặc các gói thầu hỗn hợp, xây lắp mà giá trị gói thầu nhỏ hơn 20 tỷ đồng thì được xác định là gói thầu có quy mô nhỏ.

Là căn cứ để xác định giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 3 Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể giá trị để bảo đảm dự thầu được quy định theo một mức xác định trong khoảng từ 1% – 3% giá gói thầu tùy thuộc vào quy mô, tính chất của từng gói thầu.

Một trong những căn cứ để xác định các gói thầu cung cấp dịch vụ công, sản phẩm có giá gói thầu trong hạn mức thì được chỉ định thầu.

Căn cứ để xác định điều kiện trúng thầu khi tổ chức xét duyệt đối với các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, xây lắp. Cụ thể nhà thầu là cá nhân, tổ chức phải đảm bảo điều kiện là có giá đề nghị trúng thầu nhỏ hơn giá gói thầu được phê duyệt.

Ngoài ra giá gói thầu còn được làm căn cứ trong việc xử lý một số tình huống trong đấu thầu.

Xác định giá gói thầu là một trong những nội dung thiết yếu trong quá trình đấu thầu được Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định khá cụ thể và chặt chẽ. Theo đó ta cũng có thể thấy việc xác định giá gói thầu đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định, đảm bảo phải đúng, đầy đủ, chính xác, vì tính quan trọng và ý nghĩa của giá gói thầu.