1. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Điều hành hoạt động: 

Lãnh đạo và điều hành trực tiếp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu về kế hoạch phù hợp với Điều lệ và các quyết định của Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo thường xuyên cho Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đã được giao

- Quản lý nhân sự:

Phê duyệt quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Phân công, điều phối công việc, quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban trực thuộc

- Quản lý tài chính:

Báo cáo thường xuyên cho chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về dự toán thu, chi và tình hình tài chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phê duyệt các khoản chi theo quy định và giám sát hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

- Giám sát hoạt động: 

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.

- Nhiệm vụ khác: 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

 

2. Phẩm chất và năng lực của Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Về trình độ học vấn: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,...

- Có chứng chỉ liên quan đến thị trường chứng khoán là lợi thế

Về chuyên môn: 

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thị trường chứng khoán có hiểu biết sâu rộng về hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán là một lợi thế

Về năng lực:

- Năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý điều hành: Khả năng xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức và quản lý hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán hiệu quả.

- Khả năng lãnh đạo: Khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt và phát triển đội ngũ nhân viên để hoàn thành mục tiêu chung.

- Khả năng tổ chức và phối hợp công việc: Khả năng tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, bộ phận trong Sở.

- Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản, trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, súc tích.

- Kỹ năng đàm phán: Khả năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

- Có đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, liêm chính, trách nhiệm cao trong công việc.

Ngoài ra, ứng viên còn cần có:

- Sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công nghệ thông tin

- Có khả năng tiếng anh tốt.

Lưu ý: Đây là những phẩm chất và năng lực cơ bản cần thiết cho vị trí Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng thời điểm, có thể có thêm những yêu cầu khác.

Như vậy, để trở thành Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì ứng viên cần có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, cùng với năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý điều hành xuất sắc. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có đạo đức nghề nghiệp tốt, phẩm chất trung thực, liêm khiết và khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

 

3. Quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Giai đoạn 1: Đề nghị

Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Đề xuất bổ nhiệm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đề xuất cần bao gồm hồ sơ đầy đủ của ứng viên, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Giai đoạn 2: Thẩm định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thẩm định và ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc làm rõ thông tin.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể tổ chức thẩm tra ứng viên trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác.

Giai đoạn 3: Bổ nhiệm:

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ra quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội dựa trên đề xuất của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ nhất định, có thể được tái bổ nhiệm theo quy định.

Lưu ý: 

- Quy trình trên có thể thay đổi theo quy định của pháp luật tại thời điểm bổ nhiệm

- Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ứng viên, hồ sơ đề nghị và quy trình bổ nhiệm có thể được tìm thấy trong các văn bản quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

Lưu ý: Thông tin trên được trình bày chi tiết theo quy định tại Quyết định số 516/QĐ-SGDHN 2021 về Quy chế Tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng với các văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, để đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhanh nhất. 

Lưu ý về nguyên tắc, phạm vi giải quyết công việc của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nguyên tắc giải quyết công việc: 

- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các quyết định của Chủ tịch công ty.

- Tổng giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm đối với hoạt động hàng ngày của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện bằng văn bản.

- Thu thập ý kiến của thành viên Ban điều hành về các vấn đề quan trọng như: chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển, sửa đổi điều lệ, tái tổ chức Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, quy trình niêm yết, giao dịch chứng khoán, quản lý nội bộ và các vấn đề khác theo quy định.

- Nếu cần thì Tổng giám đốc có thể tham vấn chuyên gia trước khi quyết định, tuân thủ quy định về chi phí tư vấn theo quản lý tài chính nội bộ và các quy định liên quan.

Phạm vi giải quyết công việc: Tổng giám đốc giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, theo phân cấp và ủy quyền của Chủ tịch công ty như quy định trong Quy chế làm việc và các văn bản có liên quan.

- Nguyên tắc chung có Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Mọi hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải tuân thủ hoàn toàn các quy định của pháp luật và Điều lệ. Bộ máy quản lý, điều hành và nhân viên của Sở Giao dịch Hà Nội phải thực hiện và giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ sát sao phân công, phân cấp và ủy quyền; Tổ chức triển khai công việc dựa trên các chương trình và kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật cùng các quy chế, quy định nội bộ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội...

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Chứng khoán lưu ký và chứng khoán chưa lưu ký là gì?
Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Quy định về Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội? Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.