Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật Viên chức năm 2010

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

II. Nội dung tư vấn

* Vấn đề bổ nhiệm, thay đổi chức danh, vị trí việc làm của viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Viên chức 2010:

Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

* Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Luật Viên chức năm 2010:

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

2. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm:

a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý;

b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

c) Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.

Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

* Chế độ tiền lương của viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

1. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

b) Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu quy định hưởng lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương đó.

đ) Chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải gắn với việc rà soát, sắp xếp biên chế của các cơ quan, đơn vị; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; rà soát lại việc xếp lương cũ, những trường hợp đã xếp lương hoặc phụ cấp chức vụ chưa đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền thì chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo đúng quy định.

2. Nguyên tắc trả lương

Việc trả lương phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lương) của cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

b) Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ.

4. Các bảng lương

a) Quy định 7 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Em thi đậu viên chức ngành thư viện, em hết thời gian tập sự em muốn chuyển sang đơn vị mới cho gần gia đình có được không ạ! ? Nếu chuyển thì cần phải làm những gì ?

 Nếu bạn không thuộc trường hợp biệt phái viên chức thì việc muốn chuyển sang đơn vị mới thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị hiện tại đang làm việc và ký kết hợp đồng làm việc khác với đơn vị mới này. Theo đó, bạn có thể thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động hiện tại về việc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Điều 28 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật Viên chức 2010. Tuy nhiên, việc bạn có được làm việc tại đơn vị mới này hay không phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị đó và phải thực hiện theo quy trình tuyển dụng viên chức của đơn vị đó.

Xin phép cho tôi hỏi: Hiện tôi đang công tác tại trạm khuyến nông huyện, ngành viên chức 13.095. ngạch kỹ sư, chuyên ngành tuyển dụng: sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Nay tôi có nguyện vọng muốn chuyển sang ngạch giáo viên THCS để dạy môn kỹ thuật nông nghiệp ở trường cấp 2. Vậy tôi có thể chuyển được hay không? Và thủ tục như thế nào ? Xin cảm ơn!

 Hiện nay, pháp luật quy định chỉ công chức mới được xếp ngạch và chuyển ngạch theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Đối với viên chức, muốn thay đổi chức danh nghề nghiệp phải tuân theo các quy định của pháp luật về viên chức. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật Viên chức 2010, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét; Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn, tại đơn vị sử dụng lao động hiện nay là trạm khuyến nông huyện không có chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm cho giáo viên dạy môn kỹ thuật nông nghiệp do đó bạn sẽ không thể thay đổi chức danh nghề nghiệp cũng như vị trí việc làm trong trường hợp này được.

Tôi được cử đi học lớp nâng cao trình độ lên Bác sĩ trong vòng 4 năm và được ra quyết định là không cần tham gia công việc. nhưng trong thời gian đi học tôi vẫn muốn được làm việc để được hưởng 40% phụ cấp ngành. Tôi phải làm như thế nào?

 Tổ chức đưa ra quyết định cử bạn đi học và không cần tham gia công việc là đơn vị hiện tại đang sử dụng bạn. Do đó, để thay đổi nội dung quyết định này để cho bạn vẫn có thể tham gia làm việc trong thời gian đi học thì bạn phải đề nghị nội dung này với chủ thể đã đưa ra quyết định để thỏa thuận thay đổi, bổ sung quyết định đó. 

Dạ con kính chào luật sư. Hiện con đang là học viên cao học. Con chuẩn bị bảo vệ luận văn để lấy bằng thạc sĩ. Dạ thưa luật sư. Con có nghe vài người bạn nói với con là khi nào có bằng thạc sĩ thì nộp vào sở Nội vụ của tỉnh nhà thì sẽ được phân công nhiệm sở. Luật sư cho con hỏi có đúng là như vậy không luật sư. Hiện con đang rất bâng khuâng về tương lai của con khi lo ra trường xin việc vào cơ quan nhà nước khó. Mong nhận được lời chia sẻ và giải đáp của luật sư. Con chân thành cảm ơn! Chúc luật sư nhiều sức khỏe và thành công. Kính!

Hiện nay, việc được làm việc ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...đều phải tuân theo quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và chủ yếu là thông qua thi tuyển, trừ một số trường hợp đặc biệt thông qua xét tuyển. Tuy nhiên, cho dù là thi tuyển hay xét tuyển thì cũng đều căn cứ vào nhu cầu của đơn vị đó và phải được thông báo công khai về yêu cầu, vị trí và hình thức tuyển dụng. Như vậy, việc bạn cung cấp thông tin rằng chỉ cần nộp bằng vào Sở Nội Vụ tỉnh và sẽ tự động được phân công nhiệm vụ là không có căn cứ.

Thưa luật sư Em là giáo viên THPT môn Tiếng Anh vô biên chế được nửa năm. Hè năm ngoái, em được trường cử đi học thêm bằng Tiếng Anh theo yêu cầu của Sở. Nhưng vì trường xa nhà nên em muốn xin nghỉ việc. Vậy nếu em nghỉ thì có luật nào quy định là em phải hoàn lại học phí mà Sở Giáo Dục đã chi không ạ?. Và nếu phải hoàn lại thì phải hoàn lại bao nhiêu ạ? Mong luật sư giải đáp Em xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014: "Người tốt nghiệp các khóa đào tạo theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước đặt hàng, cấp học bổng, chi phí đào tạo hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo." Như vậy, nếu bạn không tiếp tục giảng dạy theo sự điều động của đơn vị thì phải bồi hoàn chi phí đào tạo. Việc xác định khoản tiền bạn phải hoàn lại căn cứ vào chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, nguyên nhiên vật liệu thực hành, thực tập; khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị và các chi phí cần thiết khác cho việc đào tạo.

Xin chào luật sư Tôi ra trường từ năm 2000 và công tác tại xã vùng ba, biên giới và đã hưởng thu hút đủ 5 năm đến năm 2011 tôi được luân chuyển về một trường thuộc vùng II, được 3 năm tôi lại được điều động về lại một trường thuộc xã vùng ba biên giới mà trước đây tôi công tác. Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng tiếp tục được hưởng thu hút 70% theo Nghị định 19 và nghị định 116 nửa hay không?

 Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2011. Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP: 

"Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

Theo đó, thời gian hưởng phụ cấp 5 năm được bắt đầu kể từ ngày 1/3/2011, do đó, bạn vẫn tiếp tục được hưởng thêm 5 năm phụ cấp thu hút nữa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động - Công ty luật Minh Khuê.