1. Căn cứ pháp lý quy định về nhật ký thi công xây dựng công trình?

Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

 

Vậy, nhà thầu thi công xây dựng có cần lập nhật ký thi công xây dựng công trình không ? Quy định của pháp luật về lập nhật ký thi công xây dựng công trình như thế nào ?

 

2. Nhật ký thi công xây dựng công trình là gì ?

Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào định nghĩa Nhật ký thi công xây dựng công trình là gì? Nhưng chúng ta có thể hiểu Nhật ký thi công xây dựng công trình là một bản nhật ký do nhà thầu thi công lập để ghi nhận quá trình thi công xây dựng công trình là một trong những khâu quan trọng trong công tác lập hồ sơ chất lượng công trình. Việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình này là vô cùng quan trọng không chỉ giúp cho nhà thầu thi công nắm được tiến độ quá trình thi công các hạng mục của mình mà còn giúp cho cơ quan nhà nước thuận lợi cho việc giám sát quản lý, tránh cho nhà thầu thi công xây dựng khi bị thanh tra, kiểm toán, hoàn công sau nay bị vướng mắc và có thể bị xử lý vi phạm hành chính.

- Tác dụng chính của nhật ký thi công xây dựng công trình:

+ Nhật ký thi công xây dựng công trình sẽ ghi chép lại những quá trình khi xây dựng theo thời gian, sử dụng nhân lực, nguồn tài chính như thế nào. Nhưng chỉ lưu ý các quá trình sự kiện được ghi vào nhật ký phải là những quá trình, sự kiện chính hoặc những sự kiện nhỏ nhưng có tác động lớn đến toàn bộ quá trình dự án.

+ Nó là một tài liệu để giải trình với các cơ quan chức năng những quá trình xảy ra trên công trường. Có thể là tài liệu để xác định ai là người chịu trách nhiệm cho những sự kiện xảy ra (nếu cần).

+ Nhật ký này cũng là tài liệu ghi nhận những khó khăn khách quan trở ngại do điều kiên tự nhiên, ...

+ Giải thích những sự việc xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, thể hiện tính minh bạch, công khai với các chủ thể tham gia, ...

Chính vì thế việc nhà thầu thi công xây dựng cần phải hết sức lưu ý để kịp thời cập nhật thông tin vào nhật ký thi công xây dựng công trình và phải cứ cán bộ ghi chép có năng lực chuyên môn sau và có sự am hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề lập nhật ký thi công xây dựng công trình.

 

3. Quy định việc lập nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Trước đây nhật ký thi công xây dựng công trình được quy định trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định một số nội dụng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng nhưng bây giờ đã được thay thế bằng Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo quản công trình xây dựng của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2021.

- Cụ thể tại Phụ lục IIA Nhật ký thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ thì:

+ Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Như vậy theo quy định trên có thể hiểu nhật ký thi công công trình xây dựng sẽ do nhà thầu thi công xây dựng lập có thể lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc lập cho toàn bộ công trình xây dựng. Trong trường hợp có thêm sự tham gia của nhà thầu phụ khi thi công xây dựng công trình thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính sẽ thỏa thuận với nhà thầu phụ tham gia về trách nhiệm lập nhật ký xây dựng công trình nhưng chỉ đối với phần việc, nhiệm vụ do nhà thầu phụ chịu trách nhiệm thực hiện chứ không phải là lập cho toàn bộ dự án như nhà thầu thi công chính.

- Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Việc nội dung và hình thức của nhật ký thi công xây dựng sẽ do chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng. Và việc thỏa thuận này sẽ làm cơ sở thực hiệm trước khi thi công xây dựng công trình. Nhưng nội dung chủ yếu cần đáp ứng các thông tin sau:

+ Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hành ngày trên công trình;

+ Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

+ Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

+ Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng cửa các bên liên quan.

+ Hình thức thể hiện nhật ký có thể là đánh máy hoặc chép tay, do sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

- Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu trữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình. Như vậy chủ đầu tư và các nhà thầu phải có biện pháp quản lý, lưu trữ đầy đủ các thông tin của nhật ký thi công xây dựng công trình để đảm bảo tính chính xác, trung thực, phù hợp với quá trình thi công xây dựng công trình.

- Các nguyên tắc khi lập nhật ký thi công xây dựng công trình:

+ Nhật ký thi công được lập theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP phải đươc đóng thành tập, các trang nội dung phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai từng trang. Việc đóng dấu giáp lai phải được thực hiện trước khi ghi chép nội dung vào sổ.

+ Nhật ký thi công lập theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP phải được nhân viên kỹ thuật và giám sát công trình ký tên hàng ngày.

+ Trang bìa của nhật ký thi công cần đảm bảo các nội dung sau: Số, ký hiệu, tên dự án / công trình; tên gói thầu, địa điểm xây dựng; tên chủ đùa tư; tên đơn vị thầu thi công, tư vấn giám sát, thiết kế, tên cán bộ giám sát thi công, tên người thi công trực tiếp và mốc thời gian thi công.

+ Trong quá trình thi công, chủ đầu tư hoặc cá nhân khác có thẩm quyền có thể xem và nhận xét vào sổ đảm bảo hoàn thiện công trình đạt chất lượng.

+ Nhật ký thi công được sử dụng cho hoạt động nghiệm thu và được lưu trữ vào hồ sơ hoàn công.

+ Việc ghi chú nội dung vào mẫu nhật ký thi công cần được thể hiện bằng các số liệu văn bản, ngắn gọn, đầy đủ công việc hằng ngày.

+ Nhật ký thi công phải liệt kê toàn bộ những văn bản có liên quan đến việc thi công như bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế, dự toán thi công, thiết kê, ...

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ Số hotline 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!