1. Giới thiệu tác giả PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ" được biên soạn bởi PGS.TS. Đinh Phi Hổ.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ

Tác giả: PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Nhà xuất bản Tài Chính

 

3. Tổng quan nội dung sách

Đối với chương trình đào tạo sau đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học giúp học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ có kiến thức của nhà nghiên cứu nhằm thực hiện nghiên cứu dưới dạng luận án nghiên cứu (luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ).

Luận án nghiên cứu cũng là một nghiên cứu khoa học nhưng có đặc thù riêng, gắn với sự ràng buộc về thời gian và kinh phí để thực hiện nghiên cứu. Trong thực tiễn ở Việt Nam, khó khăn lớn nhất mà phần lớn học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu gặp phải là sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng cần có của nhà nghiên cứu trong việc thực hiện một nghiên cứu. Việc thực hiện một nghiên cứu đòi hỏi ở nhà nghiên cứu không những kiến thức chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu mà còn cả kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Hơn nữa, nhà nghiên cứu còn phải biết khai thác kết quả nghiên cứu để phổ biến nó với dạng bài báo khoa học. Đây cũng là thách thức cho các chương trình đào tạo Sau đại học và là mong đợi của học viên, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu.

Hiểu được thực tế đó, PGS.TS. Đinh Phi Hổ đã biên soạn cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ" nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phan tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ - luận án tiến sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Nội dung cuốn sách được biên soạn với kết cấu gồm 3 phần thể hiện 3 nhóm kiến thức. Cụ thể như sau:

Phần 1. Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu

Chương 1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế

1.1. Nghiên cứu khoa học và phương pháp khoa học

1.2. Cách tiếp cận nghiên cứu

1.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế

1.4. HÌnh thức nghiên cứu

1.5. Đề tài nghiên cứu khoa học và luận án nghiên cứu

Chương 2. Quy trình nghiên cứu của luận án

2.1. Khái niệm

2.2. Các bước của quy trình nghiên cứu

2.3. Nội dung các bước

Phần 2. Viết đề cương và luận án

Phần này gồm chương 3 và chương 4, giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp  và suy diễn, phân biệt được cách tiếp cận định tính - định lượng, nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nghiên cứu kho học với luận án nghiên cứu. Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết một đề cương, luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và ngoài nước, giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của tạp chí khoa học chuyên ngành.

Chương 3. Viết đề cương luận án

3.1. Khái niệm

3.2. Nội dung của đề cương

3.3. Hình thức của đề cương luận án

3.4. Phụ lục

Chương 4. Viết luận án

4.1. Khái niệm

4.2. Cấu trúc của luận án

4.3. Hình thức luận án

4.4. Kỹ năng cần thiết

Phần 3. Các công cụ phân tích định lượng cho nhà nghiên cứu

Phần này từ chương 5 đến chương 12. Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu, đặc biệt là việc sử dụng phần mềm SPSS, AMOS và EVIEWS trong phân tích. Phần này cũng bao gồm kiến thức về công cụ phân tích và ứng dụng phân tích các mô hình kinh tế lượng thường được sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới như hồi quy tuyến tính, hồi quy binary logistic, phân tích nhân tố khám phá.... Mỗi mô hình ứng dụng trong kinh tế được trình bày trên 4 khía cạnh: Luận cứ khoa học của mô hình; Mô hình định lượng cụ thể và thích hợp được lựa chọn; Sử dụng phần mềm thống kê để vận hành mô hình; và tình huống cụ thể cho người đọc tự ứng dụng. Trong sách này, tác giả sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0, AMOSS 20.0 và EVIEWS 8.1 để hướng dẫn xử lý dữ liệu và kèm phụ lục dữ liệu cho phân tích (Bạn cần cài đặt 3 phần mềm này mới ứng dụng được các mô hình trong các chương). Cuốn sách không đi sâu phân vào việc chứng minh các công cụ kiểm định của kinh tế lượng mà chỉ tập trung vào việc ứng dụng chúng trong phân tích kết quả của mô hình định lượng.

Chương 5. Mô tả thống kê

5.1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu

5.2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu

5.3. Sự phân bố của dữ liệu

5.4. Mô tả hình dáng dữ liệu

5.5. Ứng dụng trong SPSS 20.0

5.6. Các tình huống

5.7. Phụ lục: Đáp án tình huống

Chương 6. Kiểm định giả thuyết

6.1. Một số khái niệm: Tham số, biến số, thang đô

6.2. Kiểm định giả thuyết: Ý nghĩa; khái niệm về giả thuyết; nguyên tắc kiểm định

6.3. Kiểm định chi bình phương: Mô hình ứng dựng; phân tích mô hình kiểm định dựa trên chương trình SPSS

6.4. Kiểm định t đối với mẫu độc lập: Nguyên tắc; mô hình ứng dụng

6.5. Phân tích phương sai một yếu tố

6.6. Tình huống

6.7. Phụ lục

Chương 7. Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính

7.1. Mô hình hồi quy tuyến tính với dữ liệu theo thời gian

7.2. Mô hình hồi quy tuyến tính với dữ liệu chéo

7.3. Tình huống

7.4. Phụ lục: Đáp án tình huống

Chương 8. Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic

8.1. Đo lường nghèo đa chiều và các yếu tố ảnh hưởng

8.2. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi về thu nhập của người dân say khi thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

8.3. Tình huống ứng dựng

8.4. Phụ lục: Đáp án tình huống

Chương 9. Ứng dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng

9.1. Mô hình nghiên cứu 1. Nghiên cứu: Mở rộng việc làm

9.2. Mô hình nghiên cứu 2. Nghiên cứu: Tác động của cấu trúc sở hữu đến quyết định đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp

9.3. Tình huống ứng dụng

9.4. Phụ lục: Đáp án tình huống

Chương 10. Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá

10.1. Mô hình nghiên cứu 1. Sự hài lòng của dân cư về sự thay đổi chất lượng cuộc sống và thu nhập do tác động khu công nghiệp

10.2. Mô hình nghiên cứu 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với du lịch biển đảo

10.3. Tình huống nghiên cứu

10.4. Phụ lục: đáp án tình huống

Chương 11. Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

11.1. Mô hình nghiên cứu 1. Mối quan hệ giữa danh tiếng, hài lòng, trung thành bệnh nhân và kết quả hoạt động bệnh viện

11.2. Mô hình nghiên cứu 2. Tác động của hình ảnh điểm đến đối với ý định viếng thăm lại

11.3. Tình huống

11.4. Phụ lục: Đáp án tình huống

Chương 12. Cách trình bày bài báo khoa học

Chương này cung cấp cho người đọc cách trình bày một bài báo khoa học kinh tế. Nội dung phần này tập trung vào hình thức và nội dung của một bài báo khoa học và cách trích nguồn tài liệu tham khảo. Cùng với đó tác giả giới thiệu 13 bài báo khoa học đạt chuẩn quốc gia và quốc tế đã công bố để bạn đọc tham khảo.

12.1. Nội dung bài báo khoa học

12.2. Phụ lục: Danh sách tạp chí được tính điểm công trình từ 0 đến 2

12.3. Phụ lục các bài báo khoc học công bố

 

4. Đánh giá bạn đọc

Là một người đã trải qua quá trình viết luận văn tôi thấm thía vô cùng những khó khăn khi bạn không có phương pháp nghiên cứu khoa học bài bản, bạn sẽ gặp khó khăn ngay từ khâu đầu tiên đó là lên đề cương (bộ khung) cho đề tài sẽ triển khai. Tôi cũng đã trải qua cảm giác căng thẳng trầm trọng khi sai hướng, lệnh đề tài. Bởi vậy, kỹ năng nghiên cứu khoa học là điều vô cùng cần thiết trang bị đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở mọi chuyên ngành, không chỉ riêng ngành luật.

Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ" đã được PGS.TS. Đinh Phi Hổ biên soạn đầy tâm huyết của một nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm, nội dung cuốn sách được trình bày chi tiết, mạch lạc về phương pháp nghiên cứu kinh tế và kỹ năng cần thiết khi viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đồng thời tác giả cũng giới thiệu các sử dụng một số công cụ phân tích trong nghiên cứu.

Nếu như bạn đang có định hướng sẽ tham gia chương trình đào tạo sau đại học thì cuốn sách này là cẩm nang về kỹ năng nghiên cứu khoa học cần thiết dành cho bạn.

Kết luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học không được chú trọng nhiều trong chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học, hoặc do chính sinh viên, học viên không nhận thức được tầm quan trọng của nó do đó đã thờ ơ và bỏ qua. Song đó thực sự là một trong những kỹ năng quan trọng mà sinh viên, học viên cần thiết trang bị cho mình vì nó không chỉ phục vụ trong học tập, đào tạo mà nó cũng sẽ là một kỹ năng phục vụ cho công việc của bạn trong tương lai dù chuyên môn chính của bạn là gì.

Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc si & luận án tiến sĩ" là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị thực tiễn sâu sắc đối với bạn đọc, đặc biệt là đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Trên đây là chia sẻ tổng quan của chúng tôi về nội dung cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ" của PGS.TS. Đinh Phi Hổ. Hy vọng những thông tin này sẽ là kênh đánh giá sách hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu hữu ích hãy giúp chúng tôi lan tỏa nó đến với nhiều người hơn để những cuốn sách hay có cơ hội tiếp cận được những người đọc thật sự đang cần nó.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ"