Sản phẩm quốc dân ròng (net national product - NNP) là hiệu của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trừ khấu hao hay tiêu hao tư bản (D). Như vậy, chỉ tiêu này tính đến thực tế là có một phần trong khối lượng tư bản của đất nước được sản xuất từ những năm trước, nhưng bị hao mòn trong quá trình sản xuất ra sản lượng của năm hiện hành.