1. Sĩ quan dự bị là gì?

sĩ quan dự bị là sĩ quan thuộc ngạch dự bị, cụ thể theo pháp luật hiện hành thì ngạch sĩ quan dự bị là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ

Sĩ quan dự bị sẽ được phân hạng theo tuổi, được phong, thăng quân hàm theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam . Sĩ quan dự bị là những sĩ quan được phân hạn theo tuổi bao gồm sĩ quan hạng 1 và hạng 2 được phong hoặc thăng quân hàm theo quy định của pháp luật theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan dự bị sẽ được đăng ký và được quản lý bởi cơ quan quân sự địa phương nơi sĩ quan đang công tác hoặc cư trú.

Khi trở thành sĩ quan dự bị thì cá nhân sẽ được hưởng các quyền lợi như là:

- Sĩ quan dự bị sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng, đồng thời trong khoảng thời gian huấn luyện ngoài việc được hưởng phụ cấp thì sỹ quan dự bị sẽ được hưởng chế độ khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân y, được miễn lao động công ích và chế độ khác do nhà nước quy định

- Sau khi hoàn tất thời gian trong quân ngũ, khi trở về địa phương thì nếu sĩ quan dự bị có nhu cầu và đạt tiêu chuẩn thì có thể chuyển lên ngạch sĩ quan tại ngũ.

 

2. Chế độ thăng quân hàm của sĩ quan dự bị.

căn cứ theo điều 41 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2014) và khoản 2 điều 49 Luật dân quân tự vệ năm 2019 quy định về việc thăng quân hàm sĩ quan dự bị như sau:

- Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị

- Cán bộ, công chức tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị thì căn cứ vào chức vụ được bổ nhiệm trong các đơn vị dự bị động viên, kết quả học tập, rèn luyện và mức lương đang hưởng để xét phong cấp bậc, quân hàm sĩ quan dự bị tương xứng

- Căn cứ vào nhu cầu biên chế, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm vào các chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên hoặc giữ chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm tương xứng với chức vụ đảm nhiệm. Bộ trưởng bộ quốc phòng quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã

- Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dài hơn 2 năm so với thời hạn của mỗi cấp bậc quân hàm sĩ quan tại ngũ quy định tại khoản 2 điều 17 luật này

- Sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thì căn cứ vào tiêu chuẩn, quy định cấp bặc và quân hàm của chức vụ được bổ nhiệm, cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị hiện tại và thời hạn xét thăng quan hàm để xét thăng cấp bậc quân hàm tương xứng.