Tái tục khoản hưu trí cá nhân (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT ROLLOVER) là điều khoản trong bộ luật thuế Mỹ cho phép chủ tài khoản hưu trí cá nhân chuyển tài sản trong tài khoản, mà không bị phạt, sang tài khoản IRA khác, hoặc một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện, nếu các quỹ được tái đầu tư trong vòng 60 ngày. Quy tắc tương tự áp dụng cho những khoản phân phối sớm bằng cổ phần của quỹ lương hưu, kế hoạch chia sẻ lợi nhuận và các kế hoạch tiết kiệm nhân viên khác đủ điều kiện về thuế. Điều khoản này cho phép các cá nhân chuyển tài sản từ một hình thức đầu tư này sang một hình thức đầu tư khác, mà không phải trả tiền phạt IRS 10% khi rút sớm. Còn được gọi là IRA luân chuyển”.