Tham số (parameter) là phần hằng số hay giá trị không đổi trong một phương trình, có tác dụng cụ thể hoá mối quan hệ chính xác giữa các biến số. Ví dụ trong phương trình tiêu dùng:

c = C +cY

thì c và c là các tham số tham gia quyết định mối liên hệ giữa biến độc lập c và biến phụ thuộc Y. Phương trình chỉ được xác định khi chúng ta biết các tham số của nó.