Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Luật sư tư vấn

1. Điều kiện để thành lập viện khoa học, công nghệ

1.1 Điều kiện về điều lệ tổ chức và hoạt động

Điều lệ và tổ chức hoạt động của Viện khoa học, công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

"Điều 4. Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện sau đây:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

a) Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.

Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.

b) Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

d) Người đại diện.

đ) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.

e) Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ.

g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.

h) Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

i) Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).

k) Cam kết tuân thủ pháp luật".

1.2 Điều kiện về nhân lực khoa học và công nghệ 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

- Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Ngoài ra theo Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN cũng quy định về điều kiện về nhân lực khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

"4. Nhân lực khoa học và công nghệ:

a) Điều kiện về nhân lực

Nhân lực khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức.

Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức."

1.3 Điều kiện về người đứng đầu của tổ chức khoa học, công nghệ

Theo khoản 5 Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN quy định về điều kiện người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

- Người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ là viện trưởng, giám đốc trung tâm hoặc các chức vụ tương đương.

  • Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.
  • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập dưới hình thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định."

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp bạn muốn thành lập viện thì ngoài yêu cầu về điều kiện chung đó là tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ phải có ít nhất 5 người có trình độ đại học trở lên thì đối với Viện Nghiên cứu yêu cầu phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động chủ yếu và người đứng đầu (Giám đốc Viện) yêu cầu cần phỉa có trình độ tiến sĩ. 

1.4 Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài còn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Luật khoa học và công nghệ.

2. Trình tự và thủ tục thành lập việc khoa học, công nghệ

Điều 7 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định về trình tự và thủ tục thành lập việc khoa học, công nghệ

* Hồ sơ xin phép thành lập viện nghiên cứu

Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ cụ thể như sau:

-  Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

-  Lý lịch khoa học của người đứng đầu viện nghiên cứu;

-  Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu;

-  Phương án tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu;

-  Hồ sơ về nhân lực của viện nghiên cứu, gồm:

    + Bảng danh sách nhân lực;

    + Các tài liệu kèm theo đối với từng nhân sự gồm:

  • Đơn đề nghị được làm việc chính thức hoặc kiêm nhiệm tại Viện nghiên cứu, đối với người làm việc kiêm nhiệm phải có xác nhận cho phép làm việc của cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý nhân sự;
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại Viện nghiên cứu;
  • Bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân;
  • Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (bằng đại học, bằng trên đại học, chứng chỉ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động);
  • Đối với chủ tịch hội đồng sáng lập, người được cử giữ chức vụ giám đốc (viện trưởng hoặc tương đương) cần có thêm lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại Viện nghiên cứu.

-   Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của viện nghiên cứu;

-   Giấy tờ chứng minh về địa điểm trụ sở chính của tổ chức:

    + Bản sao hợp pháp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;

    + Bản sao hợp pháp hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính của tổ chức trong trường hợp tổ chức thuê, mượn địa điểm làm trụ sở.

* Thủ tục xin giấy phép thành lập viện nghiên cứu và lệ phí thực hiện

-  Nộp hồ sơ xin thành lập viện nghiên cứu:

Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và công nghệ nơi đặt trụ sở viện nghiên cứu.

-  Thẩm duyệt hồ sơ:

Hồ sơ sẽ được luân chuyển đến phòng cán bộ chuyên môn để xem xét, thẩm định hồ sơ. Sau khi kiểm tra hồ sơ, sở khoa học và công nghệ sẽ thành lập hội đồng tổ chức buổi bảo vệ để cá nhân, tổ chức xin thành lập viện trình bày quan điểm, ý tưởng và chiến lược thành lập, hoạt động viện thuyết phục trước hội đồng.

-  Trả kết quả thủ tục:

Căn cứ hồ sơ và buổi bảo vệ trước hội đồng của sở, sở sẽ quyết định việc cấp/không cấp phép thành lập viện cho cá nhân, tổ chức xin thành lập. Trường hợp không cấp sẽ nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho người đề nghị.

Trường hợp cấp phép thì lệ phí hành chính cấp giấy phép là: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

Thời gian giải quyết thủ tục là: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Điều kiện thành lập Viện nghiên cứu khoa học ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê