Thanh toán thương mại công ty (CTP) là việc chuyển tiền điện tử được sử dụng bởi các công ty và cơ quan chính phủ, để chi trả cho các chủ nợ thông qua thanh toán bù trừ tự động (ACH). CTP kém linh động hơn các quyền chọn thanh toán mới, như trao đổi thương mại công ty, và được bãi bỏ năm 1996.