Thời kỳ làm dịu (cooling off period) là khoảng thời gian lùi lại do luật pháp quy định trước khi hoạt động đình công bắt đắu. Mục tiêu của việc tạo ra thời kỳ này là làm dịu bớt sự tức giận của công nhân, qua đó làm cho họ có suy nghĩ hợp lý hơn vé các vấn đề tranh chấp. Ví dụ dạo luật Taft-Hartley quy định thời kỳ làm dịu kéo dài tới 80 ngày cho các cuộc đình công đe doạ sự hoà hợp và an ninh quốc gia. Ngoài ra, người tổ chức đình công còn phải báo trước cho giới chù khi hợp đồng tập thể còn hiệu lực.