BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT NHÀ Ở

 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhàvà thị trường bất động sản; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Nhà ở.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫnthực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giaodịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ởsố 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở) và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ).

2. Đối với nội dung về pháttriển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nướcthì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, hộ gia đình, cánhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nướcngoài có liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch vềnhà ở, sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

2. Cơ quan quản lý nhà nướccó liên quan đến nhà ở.

Điều 3. Xây dựng chươngtrình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phương để xây dựng chươngtrình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở,Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Mức kinh phí để xây dựngchương trình, kế hoạch phát triển nhà ở quy định tại Điều này bao gồm chi phíphục vụ việc lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình, kế hoạch nhưngchưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấnxây dựng chương trình, kế hoạch theo quy định.

3. Kinh phí xây dựng chươngtrình phát triển nhà ở của địa phương được xác định theo công thức sau đây:

Trong đó:

CT = C1 + C2

CT : là tổng chiphí lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình phát triển nhà ở.

C1: là tổng chiphí lập chương trình phát triển nhà ở, được xác định như sau:

C1= Cchuẩn x H1 x H2 x K

Trong đó:

Cchuẩn = 400(triệu đồng): là chi phí lập chương trình phát triển nhà ở của địa bàn chuẩn(địa bàn giả định có quy mô 1.000 km2); chi phí này được xác địnhtrên cơ sở thực hiện các nội dung của chương trình phát triển nhà ở quy địnhtại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

H1: là hệ số điềukiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương lập chươngtrình, được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 02, phụ lục số 01 ban hànhkèm theo Thông tư này.

H2: là hệ số quymô diện tích tự nhiên của địa bàn xây dựng chương trình, được thể hiện tại hướngdẫn tham khảo bảng 03, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

K: là hệ số điều chỉnh mặtbằng giá tiêu dùng. Tại thời điểm ban hành Thông tư này thì K = 1; trong trườnghợp có sự điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng do cấp có thẩm quyền công bố thì hệsố K được xác định như sau:

K = 0,5 x (1 + K1).Trong đó K1 là hệ số điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng và được xácđịnh bằng chỉ số giá tiêu dùng do Nhà nước ban hành tại thời điểm lập dự toánchia cho chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm ban hành Thông tư này.

C2: là tổng chiphí thẩm định, quản lý và công bố chương trình, được tính bằng 15,6% C1. Trongđó, các chi phí cụ thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo hướng dẫn thamkhảo tại bảng 01, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Mức kinh phí cho việcnghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở của địa phươngđược xác định căn cứ vào các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhưng không đượcvượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới quyđịnh tại khoản 4 Điều này.

Định mức chi phí cụ thể củaviệc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở được xác định bằng tỷ lệphần trăm theo hướng dẫn tham khảo tại bảng 01, phụ lục số 01 ban hành kèm theoThông tư này.

5. Mức kinh phí xây dựng kếhoạch phát triển nhà ở của địa phương được xác định như sau:

a) Kinh phí lập kế hoạchphát triển nhà ở kỳ 05 năm và năm đầu kỳ chương trình không vượt quá 50% tổngmức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thờiđiểm lập dự toán;

b) Kinh phí lập kế hoạchphát triển nhà ở hàng năm (trừ năm đầu kỳ chương trình) không vượt quá 20% tổngmức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thờiđiểm lập dự toán.

Chương II

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Mục 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀPHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Điều 4. Trình tự, thủ tụcđề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Trình tự, thủ tục đề nghịThủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ởquy định tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện nhưsau:

1. Trường hợp chưa xác địnhđược nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau:

a) Sở Xây dựng nơi có dự ánchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập 01 bộ hồ sơ theo quy địnhtại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và có tờ trình theo mẫuhướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy bannhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định; nội dung liên quan đến quyhoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật vềquy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Mẫu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩmđịnh thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bộ Xây dựng thực hiệnthẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủtrương đầu tư dự án theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xâydựng nhà ở thực hiện theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban hànhkèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp đã có nhà đầutư thì thực hiện theo quy định sau:

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồsơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xâydựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồsơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đôthị;

b) Trong thời hạn 03 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xâydựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quanvề dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơquan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm viquản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng;

c) Trong thời hạn 25 ngày,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng cótờ trình kèm theo hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựngthẩm định. Mẫu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thực hiện theo hướng dẫntham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Bộ Xây dựng thực hiệnthẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủtrương đầu tư dự án theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xâydựng nhà ở thực hiện theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban hànhkèm theo Thông tư này.

Điều 5. Trình tự, thủ tụcđề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựngnhà ở

1. Trình tự, thủ tục đề nghịỦy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựngnhà ở quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiệnnhư sau:

a) Trường hợp chưa xác địnhđược nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau:

- Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tạikhoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhđể xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp; nội dung liên quan đến quy hoạch,bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạchxây dựng và quy hoạch đô thị;

- Trong thời hạn 07 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhândân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫntham khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp khôngchấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý docho Sở Xây dựng biết.

b) Trường hợp đã có nhà đầutư thì thực hiện theo quy định sau:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơtheo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựngnơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồ sơthực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Trong thời hạn 03 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xâydựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quanvề dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấyý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng;

- Trong thời hạn 25 ngày, kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờtrình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp;

- Trong thời hạn 07 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy bannhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướngdẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợpkhông chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lýdo cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết.

2. Trình tự, thủ tục đề nghịỦy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựngnhà ở quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiệnnhư sau:

a) Trường hợp chưa xác địnhđược nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau:

- Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tạikhoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch,bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ gửi kèm được thực hiện theo quy định của pháp luậtvề quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Trong thời hạn 07 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủtrương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấpthuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tưthì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng biết.

b) Trường hợp đã có nhà đầutư thì thực hiện theo quy định sau:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơtheo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP tại Sở Xâydựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch trong hồsơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đôthị;

- Trong thời hạn 03 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xâydựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quanvề dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơquan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm viquản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng;

- Trong thời hạn 25 ngày, kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờtrình kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủtrương đầu tư dự án;

- Trong thời hạn 07 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủtrương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấpthuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tưthì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tưbiết.

Điều 6. Thẩm định của cơquan quản lý nhà nước về nhà ở đối với các dự án xây dựng nhà ở quy định tạikhoản 2, khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

1. Cơ quan chủ trì thẩm địnhcó văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư gửi Bộ Xây dựng,Sở Xây dựng để thẩm định các nội dung liên quan đến nhà ở.

2. Nội dung thẩm định baogồm:

a) Sự cần thiết thực hiện dựán đầu tư xây dựng nhà ở;

b) Tỷ lệ và số lượng cácloại nhà ở tính theo đơn vị ở (căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ);tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở;

c) Việc xây dựng các côngtrình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích để xe công cộng và để xe chocác hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phạm vi dự án;

d) Diện tích đất dành để xâydựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở, phương án quảnlý hoặc bàn giao cho địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật của dựán sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng;

đ) Trách nhiệm của chínhquyền địa phương và chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và xây dựng các côngtrình hạ tầng xã hội của dự án, trừ trường hợp khu vực dự án đã có sẵn các côngtrình hạ tầng xã hội.

Điều 7. Hồ sơ pháp lýđăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

1. Hồ sơ pháp lý đăng ký làmchủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đăng ký làm chủđầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, cácđề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

b) Bản sao có chứng thựchoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu nhận đăng ký doanh nghiệphoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốnđược hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của phápluật về kinh doanh bất động sản;

c) Giấy tờ chứng minh nănglực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Trường hợp thuộc diện chỉđịnh chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư cònphải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định củapháp luật về đất đai.

Điều 8. Trình tự, thủ tụclựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

1. Trình tự, thủ tục lựachọn chủ đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 của Nghịđịnh số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Trình tự, thủ tục đấu giáquyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, pháp luậtvề đất đai;

b) Trường hợp cơ quan phêduyệt kết quả đấu giá là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì trong văn bản phê duyệtkết quả đấu giá phải bao gồm cả nội dung công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá làmchủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng đểtheo dõi, tổng hợp;

c) Trường hợp cơ quan phêduyệt kết quả đấu giá không phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan phêduyệt kết quả đấu giá gửi văn bản đề nghị kèm theo kết quả đấu giá và hồ sơpháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhậnchủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngàynhận được văn bản đề nghị của cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá, kết quả đấugiá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh banhành văn bản công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá làm chủ đầu tư dự án xây dựngnhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

2. Đối với việc lựa chọn chủđầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thìSở Xây dựng chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định của phápluật về đấu thầu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận chủ đầutư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thôngtư này.

3. Trường hợp nhà đầu tư cóđủ điều kiện để được giao làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại khoản 2 Điều18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo trình tự như sau:

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồsơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này tại Sở Xây dựng nơi có dự án;

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ,Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy định tại khoản 4 Điều này) để xemxét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầutư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồsơ pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhận nhà đầu tưlàm chủ đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hànhkèm theo Thông tư này; nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự ánthì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của nhàđầu tư đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức quy định tại khoản3 Điều này. Thành phần Tổ chuyên gia bao gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Tàinguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc (đốivới các thành phố trực thuộc Trung ương có Sở Quy hoạch-Kiến trúc) do Sở Xâydựng làm thường trực.

Điều 9. Huy động vốn phụcvụ cho phát triển nhà ở thương mại

1. Việc huy động vốn thôngqua hình thức thu tiền trả trước của người mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồngmua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai quy định tại khoản 3 Điều 69của Luật Nhà ở phải tuân thủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 của Nghị địnhsố 99/2015/NĐ-CP .

Điều kiện nhà ở hình thànhtrong tương lai được bán, cho thuê mua thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc xây dựng xong phần móng của côngtrình nhà ở (kể cả công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) được xác địnhlà giai đoạn đã thi công xong phần đài và giằng móng hoặc tới độ cao mặt bằngsàn của tầng thấp nhất của công trình nhà ở đó.

Trường hợp chủ đầu tư ápdụng biện pháp thi công top-down (thi công sàn các tầng trên của công trình nhàở trước khi thi công phần đài và giằng móng hoặc trước khi thi công mặt bằngsàn của tầng thấp nhất của công trình) theo thiết kế bản vẽ thi công đã đượcphê duyệt thì việc thi công xong mặt bằng sàn đầu tiên của công trình được xácđịnh là tương đương với việc đã xây dựng xong phần móng của trường hợp thi côngtheo phương pháp thông thường.

2. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng đềnghị thông báo đủ điều kiện được huy động vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 19của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị thông báođủ điều kiện huy động vốn;

b) Bản sao có chứng thựcquyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự áncủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự ánđầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật vềnhà ở;

c) Văn bản xác nhận của cơquan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai về việc đãthực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đã được phêduyệt;

d) Bản sao có chứng thựcbiên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự án được duyệt theo quyđịnh của pháp luật về đất đai.

3. Hợp đồng góp vốn, hợpđồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định tại khoản 3Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có các nội dung chính sau đây:

a) Tên và địa chỉ của cácbên tham gia ký kết hợp đồng;

b) Hình thức huy động vốn;

c) Số lượng vốn cần huyđộng; các kỳ huy động vốn;

d) Phương thức phân chia lợinhuận;

đ) Thời hạn hoàn trả vốn;

e) Quyền và nghĩa vụ của cácbên;

g) Giải quyết tranh chấp;

h) Các thoả thuận khác.

4. Trường hợp góp vốn thànhlập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thì việc lậphợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh đượcthực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Mục 2. PHÁT TRIỂN NHÀ ỞCÔNG VỤ

Điều 10. Trình tự, thủ tụcxác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

1. Trình tự, thủ tục xácđịnh nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơquan Trung ương (trừ nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) được thựchiện như sau:

a) Các cơ quan Trung ương cótrách nhiệm rà soát, thống kê, xác định nhu cầu về nhà ở công vụ 05 năm và hàngnăm theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này gửi BộXây dựng để thẩm định. Đối với kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 05 năm(2016-2020) thì phải gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 9 năm 2016; đối vớicác kỳ 05 năm tiếp theo thì phải gửi trước ngày 31 tháng 10 của năm trước liềnkề kỳ kế hoạch; đối với kế hoạch phát triển nhà ở công vụ hàng năm thì phải gửitrước ngày 31 tháng 10 của năm trước liền kề năm kế hoạch. Bộ Xây dựng hoànthành việc thẩm định trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất nhucầu nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương;

b) Trên cơ sở tổng hợp nhucầu nhà ở công vụ đã được thẩm định của các cơ quan Trung ương, Bộ Xây dựng cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ quan Trungương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; sau khi được Thủ tướngChính phủ chấp thuận, Bộ Xây dựng gửi kế hoạch này cho các cơ quan có liên quanđể triển khai thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục xácđịnh nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của Bộ Quốcphòng, Bộ Công an được thực hiện như sau:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công anrà soát, thống kê nhu cầu nhà ở công vụ và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ởcông vụ của cơ quan mình, gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khitrình Thủ tướng Chính phủ;

b) Sau khi có ý kiến thốngnhất của Bộ Xây dựng thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thiện kế hoạch, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấpthuận, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạchvà gửi kế hoạch này cho Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

3. Trình tự, thủ tục xácđịnh nhu cầu nhà ở và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của địaphương được thực hiện như sau:

a) Sở Xây dựng có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân quận,huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấphuyện) rà soát, xác định nhu cầu nhà ở công vụ của địa phương theo mẫu hướngdẫn tham khảo tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Trên cơ sở tổnghợp nhu cầu nhà ở công vụ của các cơ quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựngkế hoạch phát triển nhà ở công vụ 05 năm và hàng năm của địa phương, trình Ủyban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ có thể đượclập riêng hoặc được lập chung trong kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàngnăm của địa phương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở công vụ củađịa phương, đồng thời gửi Bộ Xây dựng theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lụcsố 07a ban hành kèm theo Thông tư này để tổng hợp, theo dõi.

Điều 11. Hồ sơ, quy trìnhlựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhàở công vụ

1. Hồ sơ của doanh nghiệpkinh doanh bất động sản đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ baogồm các giấy tờ quy định tại Điều 7 của Thông tư này và quy định của pháp luậtvề đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Việc lựa chọn doanhnghiệp kinh doanh bất động sản quy định tại khoản 1 Điều này làm chủ đầu tư dựán nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hìnhthức đối tác công tư và pháp luật có liên quan.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀNƯỚC

Mục 1. QUẢN LÝ, SỬ DỤNGNHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 12. Mẫu đơn đề nghịvà hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

1. Mẫu đơn đề nghị mua,thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tạiphụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuêmua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số19, phụ lục số 20 và phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn của hợp đồngthuê nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 03 năm (trừ trường hợp các bên cóthỏa thuận khác); sau khi hết hạn hợp đồng mà người thuê có nhu cầu thuê tiếpthì được gia hạn hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm.

3. Thời hạn của hợp đồngthuê mua nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 05 năm.

Điều 13. Phương pháp xácđịnh giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

1. Nội dung chi phí cấuthành giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư bao gồm: chi phí đầu tư xâydựng nhà ở; tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; chi phí bảo trì (chỉ áp dụngđối với trường hợp thuê nhà ở) và thuế giá trị gia tăng.

2. Công thức xác định giáthuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư:

Gt =

Vđ + Vsdđ + Bt

x K x (1+GTGT)

12

Trong đó:

a) Gt: là giáthuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng).

b) Vđ: là toàn bộchi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở (baogồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình) theo quy định của pháp luật vềquản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho 1m2 sửdụng theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ đối với trường hợp thuê muathì phải giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tùy theo hình thức đầu tư,căn cứ xác định Vđ như sau:

- Trường hợp Nhà nước trựctiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư bằng nguồn vốn nhà nước quy địnhtại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phụcvụ tái định cư: Vđ xác định căn cứ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cơ quanNhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì Vđ xácđịnh căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư xâydựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp Nhà nước đầu tưxây dựng nhà ở phục vụ tái định cư thông qua hình thức đầu tư xây dựng - chuyểngiao (BT): Vđ xác định căn cứ theo giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BTđã ký kết.

- Trường hợp Nhà nước muanhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư: Vđ xác định căn cứ theo giá muanhà thương mại trong hợp đồng mua bán đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ởthương mại.

c) Vsdđ: là tiềnsử dụng đất hoặc tiền thuê đất phân bổ hàng năm cho 01m2 sử dụng nhàở theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trường hợp Nhà nước trựctiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư bằng nguồn vốn nhà nước quy địnhtại khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử dụng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụtái định cư hoặc Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo hìnhthức BT mà trong giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã ký kết chưabao gồm tiền sử dụng đất thì Vsdđ xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dâncấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp Nhà nước muanhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc Nhà nước đầu tư xây dựngnhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức BT mà trong giá hợp đồng hoặc giáquyết toán hợp đồng BT đã ký kết đã bao gồm tiền sử dụng đất thì Vsdđ bằng 0;

d) Bt: là chi phí bảo trìbình quân hàng năm phân bổ trên 1m2 sử dụng nhà ở. Đối với thuê muanhà ở thì không tính chi phí bảo trì (Bt =0 đồng); người thuê muanộp kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở.

đ) K: là hệ số tầng điềuchỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo nguyên tắc bìnhquân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1.

e) GTGT: thuế giá trị giatăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế.

g) Số 12 : Là số tháng tínhtrong 01 năm.

3. Giá thuê, thuê mua trongcông thức tại khoản 2 Điều này chưa bao gồm chi phí quản lý vận hành; chi phíquản lý vận hành do người thuê, thuê mua nhà ở đóng trực tiếp cho đơn vị quảnlý vận hành nhà ở theo quy định.

Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNGNHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 14. Giấy tờ chứngminh đối tượng và điều kiện để được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữunhà nước

Người thuê, thuê mua nhà ởxã hội thuộc sở hữu nhà nước phải có đơn đăng ký theo mẫu hướng dẫn tham khảotại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy tờ sau đây:

1. Giấy tờ chứng minh về đốitượng và thực trạng nhà ở:

a) Đối tượng quy định tạikhoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo mẫu hướng dẫntham khảo tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đối tượng quy định tạicác khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theomẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Đối tượng quy định tạikhoản 8 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo mẫu hướng dẫntham khảo tại phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Đối tượng quy định tạikhoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo mẫu hướng dẫntham khảo tại phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giấy tờ chứng minh vềđiều kiện cư trú và tham gia bảo hiểm xã hội:

a) Trường hợp có đăng ký hộkhẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hộicho thuê, thuê mua thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặcgiấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;

b) Trường hợp không có hộkhẩu thường trú theo quy định tại điểm a khoản này thì phải có các giấy tờ sau:

- Bản sao có chứng thực giấyđăng ký tạm trú thời gian từ 01 năm trở lên;

- Hợp đồng lao động có thờihạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn kèm theo giấy xác nhận của cơquan bảo hiểm (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc đang đóng bảo hiểm xã hội tạitỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuêmua; nếu làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tạiđịa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vịnơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

3. Giấy tờ chứng minh vềđiều kiện thu nhập:

a) Đối tượng quy định tạikhoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì nội dung xác nhận về điều kiện thunhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở theomẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này;trường hợp các đối tượng này đã được xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ởđể được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trước ngày Thông tư này có hiệulực thi hành, nhưng chưa có xác nhận về điều kiện thu nhập thì phải bổ sunggiấy xác nhận về điều kiện thu nhập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số17 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối tượng quy định tạikhoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở và đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49của Luật Nhà ở mà đã nghỉ việc, nghỉ chế độ thì tự khai, tự chịu trách nhiệm vềđiều kiện thu nhập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 18 ban hành kèmtheo Thông tư này (không cần phải có xác nhận); trường hợp các đối tượng này đãđược xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợvề nhà ở xã hội trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có xácnhận hoặc kê khai về điều kiện thu nhập thì phải bổ sung bản tự kê khai điều kiệnthu nhập quy định tại điểm này.

c) Đối tượng quy định tạicác khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì không yêu cầu giấy tờ chứngminh về điều kiện thu nhập.

Điều 15. Giấy tờ chứngminh được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Giấy tờ chứng minh đối tượngđược miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được áp dụng tươngtự như đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quyđịnh tại Điều 23 của Thông tư này.

Điều 16. Nguyên tắc, tiêuchí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

1. Việc lựa chọn đối tượngđược thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy địnhtại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Điều 14 của Thông tư này. Trường hợp quỹnhà ở xã hội không đủ để bố trí cho tất cả các đối tượng có đủ điều kiện đăngký thuê, thuê mua thì thực hiện lựa chọn thông qua phương pháp chấm điểm theo thangđiểm tối đa là 100 quy định tại khoản 2 Điều này, người có tổng số điểm cao hơnsẽ được ưu tiên giải quyết cho thuê, thuê mua trước.

2. Thang điểm được xác địnhtrên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

- Chưa có nhà ở.

- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người.

40

30

2

Tiêu chí về đối tượng:

- Đối tượng 1 (quy định tại các khoản 1, 8 và khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

- Đối tượng 2 (quy định tại các khoản 5, 6 và khoản 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

- Đối tượng 3 (quy định tại các khoản 4 và khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở).

40


30


20

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1.

- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2 hoặc 3.

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 hoặc 3. Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

10

7


4

4

Tiêu chí ưu tiên do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có):

10

3. Căn cứ nguyên tắc chấmđiểm và thang điểm quy định tại khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan đại diệnchủ sở hữu nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở (nếu được ủy quyền) quy định cụ thểtiêu chí lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữunhà nước đang được giao quản lý.

4. Cơ quan quản lý nhà ở cóthể thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ (gồm đại diện các cơ quan, ban, ngànhđoàn thể liên quan của địa phương) hoặc trực tiếp thực hiện xét duyệt hồ sơthuê, thuê mua nhà ở bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúngnguyên tắc, tiêu chí quy định tại Điều này.

5. Mẫu hợp đồng thuê, thuêmua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tạiphụ lục số 20, phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Phương pháp xácđịnh giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

1. Nội dung chi phí cấuthành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tạikhoản 1 Điều 55 Nghị định 99/2015/NĐ-CP bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng nhà ở,chi phí bảo trì (chỉ áp dụng đối với trường hợp thuê nhà ở), thuế giá trị giatăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành.

Đối với nhà ở xã hội thuộcsở hữu nhà nước cho học sinh, sinh viên thuê được xác định theo quy định tạiMục 3 Chương này.

2. Công thức xác định giáthuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước:

Gt =

Vđ + Bt

x K x (1+GTGT)

12

Trong đó:

a) Gt: là giáthuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng).

b) Vđ: là toàn bộchi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội(bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình nhà ở xã hội) theo quy địnhcủa pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho01m2 sử dụng nhà ở theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ đốivới trường hợp thuê mua thì phải giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theothỏa thuận trong hợp đồng.

Tùy theo hình thức đầu tưquy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở, căn cứ xác định Vđ nhưsau:

- Trường hợp Nhà nước trựctiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn nhà nước quy định tại khoản 1Điều 53 của Luật Nhà ở: Vđ xác định căn cứ theo giá trị quyết toánvốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phêduyệt quyết toán thì Vđ xác định căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựngcông trình trong tổng mức đầu tư xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt.

- Trường hợp nhà nước đầu tưxây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT)thì Vđ xác định căn cứ theo giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồngBT đã ký kết; trường hợp trong giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đãbao gồm tiền sử dụng đất thì phải giảm trừ tiền sử dụng đất khi xác định Vđ.

c) Bt: là chi phíbảo trì bình quân hàng năm phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở. Trườnghợp thuê mua nhà ở xã hội thì không bao gồm chi phí bảo trì (Bt =0đồng); người thuê mua nộp kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 108 của LuậtNhà ở.

d) K: là hệ số tầng điềuchỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo nguyên tắc bìnhquân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1.

đ) GTGT: thuế giá trị giatăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế.

e) Số 12 : Là số tháng tínhtrong 01 năm.

3. Căn cứ quy định khoản 1,khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơquan quản lý tài chính cùng cấp tổ chức lập và trình cơ quan đại diện chủ sởhữu ban hành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để áp dụngđối với nhà ở đang được giao quản lý.

Mục 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNGNHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỂ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THUÊ

Điều 18. Trình tự, thủtục cho học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

1. Nhà ở xã hội thuộc sở hữunhà nước dùng để cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) thuêquy định tại Mục này được gọi chung là nhà ở sinh viên. Thời gian thuê nhà ởsinh viên được xác định trên cơ sở nhu cầu ở của sinh viên nhưng tối thiểukhông thấp hơn 01 năm và tối đa không vượt quá thời gian học tập tại cơ sở giáodục, đào tạo.

2. Đối với nhà ở sinh viêndo Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngày 10 tháng 6 năm 2009 (là ngày Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế,chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê có hiệu lực thi hành) thì thực hiện theotrình tự, thủ tục sau đây:

a) Sinh viên có nhu cầu thuênhà ở nộp đơn đề nghị thuê nhà theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 10ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đốitượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các hình thức sau đây:

- Nộp tại cơ sở giáo dục,đào tạo đang theo học; cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận đơn,kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinhviên xem xét, quyết định;

- Nộp tại đơn vị quản lý vậnhành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ sở giáo dục, đào tạo để đượcxem xét, quyết định.

b) Trên cơ sở danh sách sinhviên nộp đơn đề nghị thuê nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên cótrách nhiệm kiểm tra và căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có để quyết định đốitượng sinh viên được thuê theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 52 củaNghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

c) Việc giải quyết cho thuênhà ở sinh viên quy định tại Khoản này tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày đơnvị quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhận được đơn, danh sách và các giấy tờkhác của sinh viên (nếu có).

Trường hợp sinh viên khôngđủ điều kiện thuê nhà ở hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc đơn vị quản lý vậnhành nhà ở sinh viên không có đủ nhà ở cho sinh viên thuê thì có trách nhiệmthông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho sinh viên biết.

3. Đối với nhà ở sinh viêndo Nhà nước đầu tư xây dựng trước ngày 10 tháng 6 năm 2009 mà đang giao cho cáccơ sở giáo dục, đào tạo quản lý thì căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở giáodục, đào tạo được quyết định cho thuê và quản lý nhà ở sinh viên theo thẩmquyền.

Điều 19. Nguyên tắc xácđịnh giá thuê nhà ở sinh viên

1. Cơ quan quản lý nhà ởsinh viên (đối với nhà ở sinh viên do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quảnlý) hoặc Sở Xây dựng (đối với nhà ở sinh viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quảnlý) căn cứ vào quy định tại Điều này và Điều

20 của Thông tư này để xâydựng giá thuê nhà ở sinh viên đang được giao quản lý, trình cơ quan đại diệnchủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản1 Điều 55 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ; cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở sinhviên có thể ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà ở sinh viên quyết định giá chothuê nhà ở sinh viên.

2. Nguồn thu từ tiền chothuê nhà ở sinh viên và thu từ dịch vụ kinh doanh trong khu nhà ở sinh viênđược hạch toán và chi tiêu theo quy định của pháp luật; kinh phí thu từ dịch vụkinh doanh (nếu có) sau khi trừ chi phí kinh doanh được sử dụng để bù đắp vàochi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì để giảm giá cho thuê nhà ở sinh viên.

Điều 20. Phương pháp xácđịnh giá thuê nhà ở sinh viên

1. Giá thuê nhà ở sinh viênđược xác định trên nguyên tắc tính đủ các chi phí quản lý vận hành và chi phíbảo trì; không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất.

2. Công thức xác định giáthuê nhà ở sinh viên:

Gt =

Ql + Bt - Tdv

x K

10 x S

Trong đó:

- Gt: là giá thuê01 m2 sử dụng nhà ở sinh viên trong 01 tháng (đồng/m2/tháng).

- Ql: là chi phíquản lý vận hành nhà ở phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở hàng năm(đồng/năm).

- Bt: là chi phíbảo trì công trình bình quân năm phân bổ cho 01m2 sử dụng nhà ở(đồng/năm).

- Tdv: là cáckhoản thu được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ bù đắp cho chi phí thuê nhà ở,như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu khác (nếu có) (đồng/năm).

- S: là tổng diện tích sửdụng nhà ở cho thuê (m2).

- K: là hệ số tầng điềuchỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo nguyên tắc bìnhquân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1.

- Số 10: là số tháng sinhviên thuê nhà ở trong 01 năm.

Điều 21. Tổ chức quản lývận hành nhà ở sinh viên

1. Cơ quan đại diện chủ sởhữu quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà ở lựa chọn đơn vịquản lý vận hành nhà ở sinh viên. Trường hợp bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhàở sinh viên thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở phải báo cáo cơ quan đại diện chủsở hữu xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà ở đó.

2. Nhà ở sinh viên phải cóBan tự quản do Hội nghị sinh viên trong khu nhà ở bầu ra hàng năm và được đơnvị quản lý vận hành nhà ở sinh viên quyết định công nhận để thực hiện các quyềnvà trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này. Thành phần Ban tự quản nhà ở sinhviên có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm đại diện các sinh viên thuê nhà ở và đạidiện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên do các cơ sở đào tạogiới thiệu trong số sinh viên được thuê nhà ở.

3. Ban tự quản nhà ở sinhviên có các quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, vận độngsinh viên chấp hành nội quy sử dụng nhà ở do đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinhviên quy định; ngăn ngừa và báo cáo kịp thời với đơn vị quản lý vận hành để cóbiện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trong khu nhà ở sinh viên;

b) Tổ chức các hoạt động giữgìn vệ sinh, môi trường và hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong khu nhà ởsinh viên;

c) Định kỳ hàng tháng, Bantự quản nhà ở sinh viên có trách nhiệm báo cáo đơn vị quản lý vận hành về tìnhhình sử dụng nhà ở và phản ánh những kiến nghị, đề xuất của sinh viên thuê nhàvề những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý vận hành nhà ở sinh viên.

Mục 4. CHO THUÊ NHÀ Ở CŨTHUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 22. Mẫu đơn đề nghịvà mẫu hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Mẫu đơn đề nghị thực hiệntheo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu hợp đồng thực hiệntheo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 23. Giấy tờ chứngminh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Trường hợp là người cócông với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh do cơ quan có thẩm quyền cấptheo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng.

2. Trường hợp là ngườikhuyết tật hoặc người già cô đơn thì phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩmquyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc chính sách trợ giúpcho các đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Trường hợp là hộ gia đìnhnghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhândân cấp xã nơi người đó đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăngký tạm trú từ 01 năm trở lên.

Mục 5. BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘCSỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 24. Trình tự, thủtục mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Người mua nhà ở cũ lập 01bộ hồ sơ đề nghị mua nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Trình tự thủ tục mua bán nhà ở cũ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

2. Mẫu đơn đề nghị mua nhà ởcũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 12ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Mẫu hợp đồng mua bán nhàở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 25. Giá bán nhà ở cũthuộc sở hữu nhà nước đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại

Trường hợp nhà ở cũ thuộc sởhữu nhà nước đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại thì đối với phần diện tíchghi trong hợp đồng thuê nhà ở trước khi được cải tạo, xây dựng lại được áp dụnggiá bán nhà ở cũ quy định tại Điều 65, Điều 70 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ; đốivới phần diện tích nhà ở được bố trí tăng thêm sau khi được Nhà nước cải tạo, xâydựng lại (nếu có) thì giá bán được xác định bảo đảm nguyên tắc thu hồi vốn đầutư xây dựng.

Điều 26. Phương pháp xácđịnh giá trị còn lại và hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng khi thực hiện bán nhàở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Phương pháp xác định giátrị còn lại của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước khi bán cho người đang thuê theoquy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 13/LB-TT ngày 18 tháng 8 năm 1994 của Liên Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủvề hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở khi bán nhà ở thuộcsở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Việc phân cấp nhà ở cũ vàcách tính diện tích nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước làm cơ sở để xác định giábán được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09 tháng 02 năm1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phâncấp nhà ở.

3. Hệ số điều chỉnh giá trịsử dụng của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như sau:

a) Hệ số điều chỉnh giá trịsử dụng của các loại nhà ở, trừ loại nhà ở quy định tại Điểm b khoản này đượcxác định như sau:

- Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số:

1,2

- Tầng 2 áp dụng hệ số:

1,1

- Tầng 3 áp dụng hệ số:

1,0

- Tầng 4 áp dụng hệ số:

0,9

- Tầng 5 áp dụng hệ số:

0,8

- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số:

0,7

b) Hệ số điều chỉnh giá trịsử dụng đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ được xác địnhnhư sau:

- Tầng 1 áp dụng hệ số: 1,0

- Tầng 2 áp dụng hệ số: 0,8

- Tầng 3 áp dụng hệ số: 0,7

- Tầng 4 áp dụng hệ số: 0,6

- Tầng 5 áp dụng hệ số: 0,5

- Từ tầng 6 trở lên áp dụnghệ số: 0,4

c) Hệ số phân bổ các tầngkhi chuyển quyền sử dụng đất được xác định như sau:

Nhà

Hệ số các tầng

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6 trở lên

2 tầng

0,7

0,3

3 tầng

0,7

0,2

0,1

4 tầng

0,7

0,15

0,1

0,05

5 tầng trở lên

0,7

0,15

0,08

0,05

0,02

0,0

Đối với nhà ở riêng lẻ mà códiện tích tầng lửng thì áp dụng hệ số 0,7 để tính phân bổ cho các tầng khi xácđịnh giá đất để chuyển quyền sử dụng cho người mua.

Khi bán căn hộ chung cư cũthuộc sở hữu nhà nước có cấu trúc kiểu khép kín thì tiền sử dụng đất ở phân bổcho từng căn hộ trong nhà chung cư đó áp dụng hệ số 1,4; không áp dụng hệ sốnày đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở kiểu nhà phố.

Điều 27. Giấy tờ chứngminh đối tượng được miễn, giảm và mức miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữunhà nước

1. Trường hợp người mua nhàở cũ thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1Điều 67 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải có giấy tờ chứng minh tương tựnhư trường hợp miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quyđịnh tại Điều 23 của Thông tư này.

2. Trường hợp người mua nhàở cũ thuộc đối tượng được giảm tiền nhà theo quy định tại khoản 2 Điều 67 củaNghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải có một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy xác nhận về số nămcông tác của cơ quan, đơn vị nơi người mua nhà ở đang làm việc;

b) Giấy xác nhận của cơ quanbảo hiểm xã hội cấp huyện nếu người mua nhà ở đang hưởng lương hưu hoặc hưởngtrợ cấp mất sức lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, hưởng trợ cấp ngành nghề theoquy định của pháp luật;

c) Bản sao có chứng thựcquyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thôi việctrước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12 tháng 4 năm 1991 của Hộiđồng Bộ trưởng hoặc trước và sau khi có Bộ Luật Lao động năm 1995, trợ cấp phụcviên hoặc xuất ngũ; trường hợp mất quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp thì phảicó kê khai đầy đủ quá trình công tác và có xác nhận của cơ quan, đơn vị cũ;

d) Giấy tờ chứng minh đốitượng quy định tại Điều 23 của Thông tư này đối với đối tượng là người có côngvới cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn và cácđối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

3. Mức miễn, giảm tiền sửdụng đất khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy địnhsau đây:

a) Trường hợp người mua nhàở là người có công với cách mạng thì căn cứ vào từng đối tượng cụ thể để thựchiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo các Quyết định sau đây:

- Quyết định số 118/TTg ngày27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công vớicách mạng cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợngười hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiệnnhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủtướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạngtháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

b) Trường hợp người mua nhàở là người khuyết tật hoặc người già cô đơn hoặc thuộc hộ gia đình nghèo, cậnnghèo tại khu vực đô thị thì mức miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

Trường hợp hộ nghèo, cậnnghèo hoặc hộ gia đình có người khuyết tật thì mức giảm 60% tiền sử dụng đấtđược tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng thành viên trong hộ giađình). Ví dụ: Hộ gia đình ông A là hộ nghèo có 03 thành viên đứng tên hợp đồngthuê nhà ở thì khi mua nhà ở cũng chỉ được giảm 60% tiền sử dụng đất phải nộp;hộ gia đình ông B có 02 thành viên đứng tên trong hợp đồng mua nhà ở là ngườikhuyết tật hoặc vừa có người khuyết tật vừa là hộ nghèo thì khi mua nhà ở cũ hộgia đình này cũng chỉ được giảm 60% tiền sử dụng đất phải nộp;

c) Việc miễn, giảm tiền sửdụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng quy định tạiđiểm a và điểm b khoản này chỉ áp dụng đối với diện tích trong hạn mức đất ở doỦy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở quy định.

4. Mức giảm tiền nhà khi muanhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được tính theo năm công tác và thực hiện theoquy định sau đây:

a) Đối với mỗi năm công tác,người mua nhà được giảm tương ứng bằng 0,69 lần mức lương tối thiểu áp dụng chocán bộ, công chức, viên chức hoặc bằng 1,24 lần mức lương tối thiểu áp dụng cholực lượng vũ trang.

Ví dụ: trường hợp ông A cóthời gian công tác là 20 năm, tại thời điểm ký kết hợp đồng mua nhà ở có mức lươngtối thiểu là 1.210.000 đồng thì việc tính giảm tiền nhà cho ông A như sau: 1.210.000đồng x 0,69 lần x 20 năm = 16.698.000 đồng; trường hợp ông A là người làm việclực lượng vũ trang thì việc tính giảm tiền nhà sẽ là: 1.210.000 đồng x 1,24 lầnx 20 năm = 30.008.000 đồng;

b) Đối với người có công vớicách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn có số nămcông tác để tính giảm nhưng số tiền tính giảm nhỏ hơn 6,9 lần mức lương tốithiểu thì được hưởng bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu; trường hợp các đối tượngnày không có năm công tác thì được tính giảm đúng bằng 6,9 lần mức lương tốithiểu.

Ví dụ: ông B là người cócông với cách mạng, có 05 năm công tác, nếu tính theo năm công tác thì số tiềnnhà được giảm sẽ nhỏ hơn 6,9 lần mức lương tối thiểu (1.210.000 đồng x 1,24 x 5năm = 7.502.000 đồng). Do đó, ông B được hưởng đúng bằng 6,9 lần mức lương tốithiểu (1.210.000 đồng x 6,9 lần = 8.349.000 đồng); trường hợp ông B không cónăm công tác thì được hưởng số tiền giảm bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu là8.349.000 đồng.

Điều 28. Giải quyết bánphần diện tích nhà sử dụng chung của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Trường hợp có phần diện tíchnhà sử dụng chung (bao gồm diện tích nhà ở, đất ở) trong khuôn viên nhà ở cónhiều hộ ở quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì đượcgiải quyết như sau:

1. Giải quyết bán phần diệntích nhà ở, đất ở sử dụng chung khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cánhân đề nghị mua phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung phải là đối tượngđang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở mà Nhà nước đã bán (toàn bộ diện tích nhà ởnày đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất hoặc đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở);

b) Tổ chức, hộ gia đình, cánhân đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở đã bán phải có đơn đề nghị mua toàn bộdiện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung;

c) Diện tích sử dụng chungnày phải không thuộc trường hợp đang có tranh chấp, khiếu kiện.

2. Mức thu tiền nhà, tiền sửdụng đất đối với phần diện tích sử dụng chung được xác định theo quy định tạikhoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và không thực hiện miễn, giảm tiềnsử dụng đất khi giải quyết bán phần diện tích này.

Chương IV

SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Điều 29. Cách thức xácđịnh số lượng nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam mà tổ chức,cá nhân nước ngoài được sở hữu

1. Đối với một tòa nhà chungcư (kể cả nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì tổ chức, cá nhân nướcngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhàđó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùngchung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30%tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

2. Việc xác định số lượngnhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở độc lập, nhà biệt thự) mà tổ chức,cá nhân nước ngoài được sở hữu được quy định như sau:

a) Trường hợp trên một khuvực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ có 01 dự án đầutư xây dựng nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ởkhông quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của dự án và tối đa không vượt quá haitrăm năm mươi căn nhà; trường hợp có từ 02 dự án trở lên thì tổ chức, cá nhânnước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ tại mỗi dự ánvà tổng sổ nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại tất cảcác dự án không vượt quá hai trăm năm mươi căn nhà;

b) Trường hợp trên một khuvực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều dự án đầutư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu đủ số lượng nhà ởriêng lẻ theo quy định tại điểm a khoản này thì tổ chức, cá nhân nước ngoàikhông được mua và sở hữu thêm nhà ở riêng lẻ tại các dự án khác của khu vực này.

3. Số dân trong một dự ánđầu tư xây dựng nhà ở được xác định theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp cóthẩm quyền phê duyệt. Số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường đượcxác định theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 30. Báo cáo tìnhhình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Sở Xây dựng có tráchnhiệm báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất vềtình hình sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn.

2. Cơ quan cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) có trách nhiệm gửi báo cáo Bộ Xây dựng, BộTài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận kèm theo bản sao Giấychứng nhận đã cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Namtheo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 23 ban hành kèm theo Thông tư nàyđể theo dõi, quản lý.

Điều 31. Quản lý việc cánhân nước ngoài cho thuê nhà ở

1. Trước khi ký hợp đồng chothuê nhà ở thuộc sở hữu của mình, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản thông báovề việc cho thuê nhà ở đến Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi cónhà ở cho thuê. Nội dung thông báo bao gồm: tên chủ sở hữu, địa chỉ nhà ở chothuê, thời gian cho thuê, bản sao Giấy chứng nhận của nhà ở cho thuê, mục đíchsử dụng nhà ở cho thuê.

2. Trường hợp pháp luật ViệtNam quy định phải có đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cho thuê nhà ở thì cánhân nước ngoài cho thuê nhà ở phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy địnhcủa pháp luật; khi chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở thì phải có văn bản thôngbáo cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê biếtđể theo dõi, quản lý.

3. Phòng có chức năng quảnlý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để thu thuế theoquy định của pháp luật về thuế; báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 01năm hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình cho thuê nhà ở của cá nhân nướcngoài trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng.

Chương V

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ỞTHƯƠNG MẠI

Điều 32. Điều kiện chuyểnnhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

1. Tổ chức, cá nhân mua nhàở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặcđã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổchức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quannhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân nhậnchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền chuyển nhượng tiếp hợpđồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưanộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Việc chuyển nhượng hợpđồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻhoặc từng căn hộ. Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở(căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồngđó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trongtổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồngmua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhàở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Điều 33. Trình tự, thủtục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

1. Bên chuyển nhượng và bênnhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thống nhất lập văn bản chuyển nhượnghợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này. Văn bảnchuyển nhượng hợp đồng do hai bên ký kết được lập thành 06 bản (03 bản để bàngiao cho chủ đầu tư lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản bên chuyển nhượnghợp đồng lưu, 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); trường hợp văn bảnchuyển nhượng hợp đồng phải thực hiện công chứng, chứng thực thì có thêm 01 bảnđể lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực.

2. Việc công chứng, chứngthực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp bên chuyểnnhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có chứcnăng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất độngsản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. Hồsơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau:

- 07 bản chính văn bảnchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

- Bản chính hợp đồng mua bánnhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyểnnhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượnghợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng mộthoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốcthì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồngmua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng;

- Bản sao có chứng thực hoặcbản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minhnhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân;nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thànhlập tổ chức đó;

- Các giấy tờ khác theo quyđịnh của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơquan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượnghợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

b) Trường hợp bên chuyểnnhượng hợp đồng mua bán nhà ở là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinhdoanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượnghợp đồng không bắt buộc mà do các bên tự thỏa thuận. Nếu thỏa thuận văn bảnchuyển nhượng phải được công chứng hoặc chứng thực thì việc công chứng hoặcchứng thực được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Sau khi thực hiện cácnghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ởtheo quy định, bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xácnhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

a) Hồ sơ đề nghị chủ đầu tưxác nhận bao gồm các giấy tờ sau đây:

- 05 bản chính văn bảnchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng(trường hợp phải công chứng, chứng thực thì phải thực hiện việc công chứng,chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư);

- Bản chính hợp đồng mua bánnhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyểnnhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượnghợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng mộthoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốcthì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồngmua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đãnhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhàở;

- Biên lai nộp thuế cho việcchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễnthuế theo quy định pháp luật về thuế;

- Bản sao có chứng thực hoặcbản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của bên nhậnchuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếuhoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyếtđịnh thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.

b) Chủ đầu tư có trách nhiệmxác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này vàbàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây:

- 02 văn bản chuyển nhượnghợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản củabên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng;

- Bản chính hợp đồng mua bánnhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; bản chính văn bảnchuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó (đối với trườnghợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng muabán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho nhữngnhà ở chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ởtrong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứngthực biên bản bàn giao nhà ở (đối với trường hợp chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở);

- Biên lai nộp thuế cho việcchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễnthuế theo quy định pháp luật về thuế.

4. Các trường hợp chuyểnnhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi thì phải thực hiện các thủ tục tương tựnhư trường hợp chuyển nhượng hợp đồng lần đầu.

5. Bên nhận chuyển nhượnghợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi thực hiện thủ tục cấpGiấy chứng nhận, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bênđề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận cácgiấy tờ sau:

a) Bản chính hợp đồng muabán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đithì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyểnnhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trongtổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao cóchứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký vớichủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thìphải có thêm bản chính biên bản bàn giao nhà ở;

b) Bản chính văn bản chuyểnnhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của chủ đầu tư.

6. Xác nhận văn bản chuyểnnhượng hợp đồng trong trường hợp không xác định được chủ đầu tư (do giải thể,phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật):

a) Trường hợp việc chuyểnnhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lựcthi hành mà nhà ở chuyển nhượng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì văn bảnchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cónhà ở xác nhận về việc chuyển nhượng hợp đồng;

b) Trường hợp Ủy ban nhândân cấp xã không đủ cơ sở để xác nhận theo quy định tại điểm a khoản này thì Ủyban nhân dân cấp xã niêm yết công khai bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồngmua bán nhà ở tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ dân phố nơi có nhà ở đó;nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày niêm yết công khai bản sao văn bản chuyểnnhượng hợp đồng mà không có tranh chấp, khiếu kiện thì Ủy ban nhân cấp xã xácnhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở về việc không có tranhchấp, khiếu kiện để cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bênnhận chuyển nhượng.

Điều 34. Nội dung và mẫuvăn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

1. Văn bản chuyển nhượng hợpđồng mua bán nhà ở phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thông tin về bên chuyểnnhượng và bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân thì ghi thông tin về cá nhân;nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật;

b) Số, ngày, tháng năm củahợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư; c) Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạnvà phương thức thanh toán; d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Giải quyết tranh chấp;

e) Các thỏa thuận khác.

2. Mẫu văn bản chuyển nhượnghợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèmtheo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều khoảntrong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bảnchuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủcác nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều này và không được trái với quy địnhcủa pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 35. Trách nhiệm củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Thực hiện nhiệm vụ đượcgiao theo quy định của Luật Nhà ở, Điều 85 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP vàcác Khoản 2, 3 và 4 của Điều này.

2. Quy định cụ thể về tiêuchí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sởhữu nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn tại Điều 16 của Thông tư này.

3. Ban hành mới hoặc sửađổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền có liên quan đếnnhà ở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Chỉ đạo thực hiện các quyđịnh của pháp luật về nhà ở; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhcác quy định pháp luật về nhà ở và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quancó thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về nhà ở trên địa bàn.

Điều 36. Trách nhiệm củaSở Xây dựng

1. Thực hiện nhiệm vụ của cơquan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Khoản 2, 3 và 4 của Điều này.

2. Chủ trì, phối hợp với cáccơ quan chức năng của địa phương xây dựng tiêu chí cụ thể lựa chọn các đốitượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tạiĐiều 16 của Thông tư này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quyđịnh.

3. Thanh tra, kiểm tra, xửlý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địabàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Thực hiện việc báo cáo Ủyban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở thuộcsở hữu nhà nước trên địa bàn định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 37. Xử lý chuyển tiếp

1. Trường hợp địa phương đãthành lập Tổ chuyên gia để thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựngnhà ở thương mại theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điềucủa Luật Nhà ở thì Tổ chuyên gia này tiếp tục thực hiện việc thẩm định, trìnhỦy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận chủ đầu tư đối với những trường hợp đã nộphồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thihành. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc thành lập, kiệntoàn, hoạt động của Tổ chuyên gia được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Kể từ ngày Thông tư nàycó hiệu lực thi hành, các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ởxã hội thuộc sở hữu nhà nước; mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cưthuộc sở hữu nhà nước trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thihành thì không phải bổ sung hồ sơ theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP trừ trường hợp phải bổ sung xác nhận về điều kiện thu nhập để được hưởng chínhsách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư này.

3. Trường hợp các bên đã kýkết hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các bên không phải ký lại hợp đồng theo quy định củaThông tư này mà được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng.

Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Các Thông tư sau đây hếthiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trường Bộ Xây dựng về việc quyđịnh mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nướcngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ;

b) Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyđịnh tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở;

c) Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫnviệc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị;

d) Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụthể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

đ) Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

e) Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Nhà ở;

g) Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn mộtsố nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chínhphủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

3. Các nội dung liên quanđến phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ởvà quản lý nhà nước về nhà ở được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luậtdo Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngàyThông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điềuchỉnh của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn theothẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu:VT, Cục QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy