1. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, là một trong các loại thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho nhiều trường hợp thu nhập khác nhau, nhằm đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong việc thu thuế.

- Trước tiên, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam, được xem là một khoản thu nhập phải khấu trừ thuế. Có nghĩa là người cá nhân không cư trú hoặc không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán vẫn phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định.

- Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao cũng như tiền thù lao từ hoạt động môi giới cũng được xem là thu nhập phải khấu trừ thuế. Bao gồm cả thu nhập từ hoạt động môi giới chứng khoán, nghĩa là những người môi giới chứng khoán cũng phải nộp thuế từ thu nhập mà họ kiếm được.

- Thứ ba, thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, và bán hàng đa cấp cũng được xem là thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho cá nhân nhận được thu nhập từ việc làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số hoặc hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thứ tư, thu nhập từ đầu tư vốn cũng là một loại thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho những người cá nhân có thu nhập từ việc đầu tư vốn vào các công ty, doanh nghiệp hoặc dự án khác.

- Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú và chuyển nhượng chứng khoán cũng được xem là thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho những người cá nhân không cư trú và có thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn hay chứng khoán.

- Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng cũng được xem là một loại thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho những người cá nhân nhận được thu nhập từ việc trúng thưởng các giải thưởng trong các chương trình quay số, xổ số, hoặc các cuộc thi khác.

- Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền cũng là một loại thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho những người cá nhân có thu nhập từ việc sở hữu bản quyền của tác phẩm sáng tạo, như sách, bài viết, tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, và các tác phẩm nghệ thuật khác.

- Cuối cùng, thu nhập từ nhượng quyền thương mại cũng được xem là thu nhập phải khấu trừ thuế. Áp dụng cho những người cá nhân nhận được thu nhập từ việc nhượng quyền sử dụng tên thương hiệu, logo, bằng sáng chế, hay các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là quy trình mà tổ chức và cá nhân phải thực hiện để tính trừ một phần số thuế phải nộp từ thu nhập trước khi trả lại người nộp thuế. Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân phải được khấu trừ từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán. Áp dụng cho những khoản thu nhập mà cá nhân thu được từ việc mua bán, chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở quy định trên, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán là một thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong việc thu thuế. Quy định này áp dụng cho tất cả cá nhân, bao gồm cả cá nhân là công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán. Từ thu nhập này, một phần sẽ được khấu trừ để tính toán số thuế thu nhập cá nhân cần nộp.

Quá trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện theo quy trình và tỷ lệ xác định do cơ quan thuế quyết định. Thông thường, tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán được xác định dựa trên mức thuế thu nhập cá nhân hiện hành và quy định của cơ quan thuế.

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc thu thuế và quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, nó cũng giúp đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong việc áp dụng thuế đối với các khoản thu nhập khác nhau. Qua đó, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán không chỉ mang lại lợi ích tài chính cho người nộp thuế mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước thông qua việc thu thuế đầy đủ và hiệu quả.

 

2. Quy trình thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải áp dụng quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng, cần khấu trừ một khoản thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

Quy định trên áp dụng cho tất cả các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và chứng khoán không niêm yết. Bất kể loại hình chứng khoán và phương thức chuyển nhượng, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là bắt buộc và phải tuân thủ theo quy định.

Tỷ lệ thuế suất 0,1% được áp dụng trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán. Giá trị này được xác định dựa trên giá chuyển nhượng thực tế, tức là số tiền thực tế mà người mua chứng khoán phải trả cho người bán chứng khoán. Tỷ lệ thuế suất 0,1% được áp dụng trực tiếp lên giá trị chuyển nhượng và số tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên tổng giá trị này.

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán nhằm đảm bảo việc nộp thuế đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Giúp tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo các quy định cụ thể như sau:

- Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán phải chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng trước khi thanh toán số tiền cho cá nhân đó.

Số tiền thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 2, Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Cụ thể:

Cá nhân thực hiện chuyển nhượng chứng khoán phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán mỗi lần giao dịch.

Công thức tính thuế như sau:

Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá trị chuyển nhượng chứng khoán mỗi lần giao dịch x Thuế suất 0,1%

+ Các công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cũng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán của các cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán, dựa trên bảng phân bổ do công ty quản lý quỹ gửi cho ngân hàng lưu ký mà công ty đã mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán:

Các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán của công ty cổ phần chưa phải là công ty đại chúng, nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông:

Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Qua việc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đảm bảo việc thu thuế được thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tính công bằng và đồng đều trong việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chứng khoán trên thị trường.

 

3. Không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập từ những hoạt động nào?

Có một số trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Cụ thể, các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế bao gồm:

- Không thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú. Áp dụng khi cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên số thuế phải nộp.

- Không thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Khi cá nhân cư trú thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản và có thu nhập từ hoạt động này, không áp dụng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên số thuế phải nộp.

- Không thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân cư trú. Trong trường hợp cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp và có thu nhập từ việc này, không áp dụng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên số thuế phải nộp.

- Không thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân. Khi cá nhân nhận thừa kế hoặc quà tặng và có thu nhập từ việc này, không áp dụng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên số thuế phải nộp.

Những trường hợp trên được quy định để đảm bảo tính công bằng và đồng đều trong việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, các trường hợp khác vẫn phải tuân thủ quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm >> Lệ phí công chứng khai nhận di sản thừa kế hết bao nhiêu tiền?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.