1. Yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án

Theo Điều 416 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, các bên có quyền lợi ích liên quan đến kết quả hoà giải vụ việc ngoài tòa án có quyền yêu cầu tòa án xem xét ra quyết định công nhận. Kết quả hoà giải vụ việc ngoài tòa án là kết quả hoà giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hoà giải đã hoà giải thành theo quy định của pháp luật về hoà giải.

Đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án phải gửi đơn đến tòa án trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày các bên đạt được thoả thuận hoà giải thành. Đơn yêu cầu phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đã tiến hành hoà giải; nội dung, thoả thuận hoà giải thành yêu cầu tòa án công nhận. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kết quả hoà giải thành theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án

Thủ tục nhận đơn, xử lí đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án (Điều 363 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015), thủ tục ttả lại đơn yêu cầu (Điều 364 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015) và thông báo thụ lí đơn yêu cầu (Điều 365 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015), tòa án áp dụng theo thủ tục chung giải quyết việc dân sự. Tuy nhiên, thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án có những đặc thù riêng,đó là:

- Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án là 15 ngày, thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án là 10 ngày kể từ ngày tòa án thụ lí đơn yêu cầu; hết thời hạn này, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

- Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công xét đơn có quyền yêu cầu cầu bên tham gia hoà giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến; yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiến hành hoà giải cung cấp các tài liệu cho tòa án. Để có căn cứ ra quyết định công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án, thẩm phán có quyền thu thập, đánh giá các chứng cứ một cách độc lập để xem xét nội dung thóả thuận của các bên trong văn bản hoà giải thành ngoài tòa án có hợp pháp theo các điều kiện được quy định tại Điều 417 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 hay không. Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án nếu thoả mãn các điều kiện:

(1) Các bên tham gia thoả thuận hoà giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

(2) Các bên tham gia thoả thuận hoà giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thoả thuận hoà giải. Trường hợp nội dung thoả thuận hoà giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý;

(3) Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu tòa án công nhận;

(4) Nội dung thoả thuận hoà giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.

- Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hoà giải thành ngoài tòa án cổ hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giảm bớt việc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về yêu cầu công nhận hòa giải thành tại tòa án cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê