1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là gì?

Hiện không có quy định cụ thể về khái niệm trên, tuy nhiên có thể hiểu Chức trách là trách nhiệm trong phạm vi chức vụ hay nhiệm vụ được giao. Chính quyền là của nhân dân, nhân dân có quyền giám sát việc thực hiện chức năng của các nhà chức trách, mỗi chức vụ trong chính quyền về bản chất là được ủy quyền từ nhân dân và việc thực hiện chức trách đó lại phục vụ chính nhân dân, còn nhiệm vụ là những công việc cần làm để đảm bảo chức năng của vị trí đó không bị sai lệch đi. Thông thường nhiệm vụ sẽ được giao cho một vị trí nào đó để hoàn thành, tuy nhiên khi giao việc cũng cần chú ý vào chức năng mà vị trí đó có thể thực hiện được.

Thông thường việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cho Cán bộ, đảng viên. Cán bộ, Đảng viên trong phạm vi quyền hạn, chức trách của mình mà thực hiện nhiệm vụ được giao sao cho đúng quy định và đạt được kết quả tốt.

 

2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Đảng viên.

Trước hết, Đảng viên là mẫu người có phong cách sống chuẩn mực, là người đi đầu trong công tác thường nhật, là một người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng của Nhà nước, sống và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Để củng cố về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi năm Đảng viên cần phải viết bản kiểm điểm cá nhân để có thể nhìn lại quá trình rèn luyện năm qua của mình. Từ đó đưa ra những đánh giá và rút kinh nghiệm cho năm tới, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh 

Bản cam kết áp dụng đối với toàn bộ các đảng viên phải thực hiện bản kiểm điểm cá nhân mỗi năm một lần. Trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và những đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm bản thân tự phê bình, phê bình, tự đánh giá chất lượng của bản thân để qua đó tự sửa lại bản thân, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế.

Ý thức trách nhiệm của mỗi Đảng được thể hiện qua việc nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng và sáng tạo đường lối đó. Ý thức trách nhiệm sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đòi hỏi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm. 

 

3. Bản kiểm điểm cuối năm của Đảng viên.

Bản kiểm điểm của Đảng viên là văn bản trong đó đưa ra các kết quả đạt được, ưu và nhược điểm cũng như nhưng khuyến điểm mà trong 1 năm qua Đảng viên đã làm, từ đó nhận biết được mặt trái của mình để khắc phục, phát huy điểm mạnh, ngoài ra phải đưa ra giải pháp khắc phục khuyết điểm của mình và đề ra định hướng trong năm tới.

Dưới đây là bản kiểm điểm đối với Đảng viên để khách hàng tham khảo:

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

 

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Văn A;        Ngày sinh: 09/02/1986

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị: Tuyệt đối rung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, học tập nghị quyết của đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn giữ gìn đạo đức, phẩm chất lối sống chuẩn mực với cương vị là Đảng viên, đạt Kết quả học tập tốt và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn chủ động trong công việc, tác phong làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Tự đánh giá về cấp độ thực hiện trên 4 mức Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Kém

2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm : Hoàn thành tốt nhiệm vụ được gia; thực hiện theo đúng chỉ tiêu đã đề ra;....

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

- ó tinh thần và trách nhiệm cao đối với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; có tinh thần cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

- Tự đánh giá về cấp độ thực hiện 4 cấp : Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ, chưa nắm bắt được và nghiên cứu được hết các
Cương lĩnh, Nghị quyết, pháp luật

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Kém

IV. Giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế:

- Xây dựng thời gian biểu hợp lý để có thể có nhiều thời gian trong nghiên cứu, tìm hiểu các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

- Cán bộ, đảng viên cần nâng cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công việc chuyên môn được phân công, phụ trách. 

- Cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. 
- hủ động nghiên cứu, đề xuất và sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.

V. Tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao trên 4 mức độ:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 4 mức độ

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

-  Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
A

Nguyễn Văn A

 

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………… 

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4. Tiêu chí chung về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đánh giá cá bộ.

Để đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý thì căn cứ tại tại tiểu mục 2 Mục II Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 quy định về tiêu chí chung về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý bao gồm:

- Tích cực, chủ động và thực hiện tốt việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời, có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

- Quan hệ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cấp uỷ và tập thể lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động hằng năm của cá nhân để tập thể chi bộ góp ý và kiểm tra, giám sát thực hiện.

Ngoài ra Quy định 214-QDD/TW năm 2020 còn nêu ra các tiêu chí đặc thù về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để đánh giá nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý tòa án nhân dân và Tiêu chí đặc thù về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để đánh giá các nhóm các bộ khác.

Trên đây là bài viết liên quan đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đối tượng áp dụng của Luật Minh Khuê đưa ra, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến bài viết trên, khách hàng hãy gọi: 19006162 để được Luật sư tư vấn qua tổng đài trực tuyến.