Khẳng định sai. Bởi vì:

Điểm b Khoản 1 Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lốn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù”.

Như vậy, căn cứ phân loại tội phạm theo Khoản 1 Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015 là tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và mức cao nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với các trường hợp phạm tội cụ thể quy định trong Bộ luật hình sự chứ không phải căn cứ vào mức hình phạt cụ thể Tòa án đã tuyên phạt trong bản án. Ví dụ: Tội phạm nghiêm trọng được xác định tại Khoản 2 Điều 125; Khoản 1 Điều 130; Khoản 1 Điều 141; Khoản 2 Điều 173; Khoản 2 Điều 174; Khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015...