Trái phiếu có đăng ký là trái phiếu được phát hành có tên của chủ sở hữu trong bất kỳ trái phiếu trên $1.000. Do đó, lãi được chi trả bằng chi phiếu giống như cách các cổ tức được chi trả cho các cổ phiếu. Không giống như trái phiếu có kèm phiếu trả lãi mà người sở hữu có thể đổi thành tiền mặt, một trái phiếu có đăng ký chỉ có thể chuyển đổi khi nào được bởi thư hợp lệ. Ngoài ra, nếu trái phiếu có đăng ký được thu đổi, thì chủ sở hữu nhận được thông báo thu đổi bằng thư; trong khi người giữ trái phiếu có kèm phiếu trả lãi phải dựa vào báo chí hoặc các nguồn thông tin khác để biết được việc gọi thu đổi các trái phiếu của người ấy. Phần lớn các trái phiếu được phát hành bằng hình thức phiếu trả lãi, tuy nhiên sau này các trái phiếu kèm phiếu trả lãi phải nhường bước cho các trái phiếu có đăng ký vì nó được biệt đãi về giá phí và giành được sự ủng hộ của các chủ ngân hàng có năng lực và các nhà tài chính. Ví dụ, theo công ty U.S. Trust của New York phải lưu trữ các trái phiếu của khách hàng với khối lượng lớn, khoảng 300 triệu phiếu tính lãi được lưu trữ mỗi năm ở Mỹ - công việc ấy phải mất 113.200 ngày công với chi phí $1,8 triệu. Về giao dịch loại trái phiếu này, đợt phát hành bằng hình thức nợ của công ty chủ yếu đầu tiên được thực hiện bằng thể thức trái phiếu có đăng ký do công ty Firestone The & Rubber đạt giá bán trị giá $75 triệu vào tháng 6 năm 1963.

A bond issued in the name of the owner in any multiple of $1,000. Interest thereon is paid by check in the same way that dividends are paid on stocks. Unlike a Coupon bond, which can be cashed by anyone who gets possession of it, a registered bond is transferable only when properly endorsed. Also, if a registered bond is redeemed, the owner receives a redemption notice in the mail; whereas a coupon bondholder must rely on newspapers, or other sources, for the calling of his bonds. Most bonds are issued in coupon form, yet coupon bonds may become obsolete as registered bonds gain favor with cost and efficiency-minded bankers and financial men. For example, according to the U.S. Trust Co. of New York, which must set aside a mile and a half of shelf space to keep customers bonds, some 300 million coupons are clipped every year in the U.S.-a chore that consumes 113,200 man-days and costs $1.8 million. In this connection, the first major corporate debt issue to be made in the form of registered bonds was a $75 million offering by Firestone Tire & Rubber in June, 1963.