Trao đổi thương mại công ty (CTX) là việc chuyển tiền điện tử được sử dụng bởi các công ty và cơ quan chính phủ để chì trả cho các đối tác giao dịch, thông qua hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH). Dạng thanh toán CTX kết hợp thông tin thanh toán và hồ sơ có độ dài khác nhau (được gọi là phụ lục) cùng với thông tin liên quan, như số hóa đơn, cho phép chuyển tiền một lần cho nhiều khoản thanh toán cho các chủ nợ.