Trình tự, thủ tục xin phép thành lập Câu lạc bộ Poker

Hồ sơ xin phép thành lập Hội bao gồm:

1. Đơn xin phép thành lập Hội

2. Dự thảo điều lệ.

3. Danh sách những người trong ban vận động thành lập Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập Hội

5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội

6. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Thẩm quyền cấp Giấy phép:

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Muốn thành lập Hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

Lưu ý:

- Người đứng đầu ban vận động thành lập Hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

- Số thành viên trong ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: có ít nhất 05 thành viên.

Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hội lập thành hai bộ, hồ sơ gồm:

1. Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

2. Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

Thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập Hội:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (Phụ lục 8)

- Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

- Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ủy quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, thì phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã;

Thời hạn công nhận ban vận động thành lập Hội: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mọi vướng mắc pháp lý trong quá trình thành lập Câu lạc bộ Poker vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được tư vấn và báo giá chi tiết về dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê.

rân trọng./.

Chuyên gia tư vấn pháp luật : Hà Thị Diệu - Trưởng phòng Giấy phép - Công ty Luật Minh Khuê