Luật sư tư vấn:

1. Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên?

Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

-     Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

-     Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

 

2. Trình tự thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên ?

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẩu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc hợp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

 

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

-     Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.                                 

-     Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất n ức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

-     Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thi ạc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

 

3. Đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý nào phải thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ?

Đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý phải thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm gồm:

-     Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở.

-     Các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và các tập thể lãnh đạo, quản ịý khác do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn.

 

4. Khung tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở ?

Khung tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở:

a)  Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

-     Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

-     Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 

b)  Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

-     Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị.

-    Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

-    Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

-    Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

c)     Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Luật Minh Khuê (tổng hợp)