1. Ngân hàng: Hiệp hội các ngân hàng được tổ chức để trao đổi chi phiếu, hối phiếu, hay các hình thức thanh toán khác, bao gồm cả chuyển tiền điện tử. Trung tâm thanh toán bù trừ duy trì nhật ký giao dịch hằng ngày thay mặt các thành viên. Khi đóng cửa giao dịch, trung tâm thanh toán bù trừ sắp xếp thanh toán các khoản nợ, và chuyển tiền từ các thành viên nợ tiền, đến các thành viên thu hồi nợ đến hạn. Với vai trò cơ sở trung tâm, trung tâm thanh toán bù trừ hoạt động như người mua với tất cả người bán, và như người bán với tất cả người mua.