Người gửi: Đ.M.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuếcủa Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn xin được tư vấn như sau.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

-Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nội dung phân tích:

Trường hợp khai thuế của bạn có phát sinh tại chi nhánh chi nhánh cùng tỉnh cùng phường tuy nhiên bạn không nói rõ chi nhánh của hạch toán độc lập hay phụ thuộc vậy xin tư vấn cho bạn ở cả hai trường hợp như sau:

Thứ nhất về khai thuế GTGT:

Theo quy định tại điểm b, điểm d điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC có hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng như sau:

"Điều 11: Khai thuế Giá trị gia tăng.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

d) Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất."

Vậy đối trường hợp chi nhánh cùng tỉnh của anh nếu không có bộ máy kế toán riêng thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi ngân hàng mà trực tiếp bán hàng hóa, nếu có nhu cầu kê khai nộp thuế riên thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT phát sinh tại chi nhánh riêng với trụ sở chính của công ty.

Thứ hai về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm b điểm c khoản 1 điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

"b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. 

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc. "

Vậy đối với thuế thu nhập doanh nghiệp nếu chi nhánh của anh hoạch toán độc lập thì sẽ nộp hồ sơ khai thuế tại địa điểm chi nhánh, nếu là hạch toán phụ thuộc thì công ty tiến hành khai chung với trụ sở chính.

Thứ ba về vấn đề khai thuế môn bài

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau.

" Điều 17. Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế."

Vậy đối với thuế môn bài công ty bạn sẽ thực hiện khai thuế đối với chi nhánh riêng và khai thuế đối với trụ sở chính riêng nhưng cùng một cơ quan thuế.

Thứ 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt.

" Điều 13. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi."

Vậy đối với chi nhánh cùng tỉnh của công ty nếu có phát sinh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thì trụ sở chính sẽ tiến hành khai thuế nộp thuế và bện chi nhánh trực thuộc phải gửi một bảng kê bán hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để theo dõi.

Vậy tóm lại đối với việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên. Nếu giữa hai bên không tổ chức bộ máy kế toán độc lập thì ngoài thuế môn bài khai tại trụ sở chi nhánh thì các loại thuế khác sẽ khai, nộp tại đơn vị trụ sở chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.