Mình rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: GN Minh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép trạm biến áp ?

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép trạm biến áp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

2. Nội dung phân tích:

Để được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước hết bạn cần đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN như sau:

" Điều 7. Điều kiện chung

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

1. Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

3. Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép."

Về điều kiện về giám sát thi công đường dây điện và trạm biến áp quy định tại khoản 3 Điều 10 quyết định này như sau:

" Điều 10. Tư vấn giám sát thi công các công trình điện

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp với quy mô các cấp điện áp khác nhau), ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

.....

3. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;

d) Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp được phân thành 4 hạng theo quy mô cấp điện áp được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 của Quy định này;

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp."

Về điều kiện tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định này như sau:

" Điều 9. Tư vấn đầu tư xây dựng điện

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc nhiều phạm vi chuyên môn (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, đấu thầu), cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp với các cấp điện áp khác nhau), ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này, phải đáp ứng các điều kiện sau:

...

3. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;

d) Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp được phân thành 4 hạng theo quy mô cấp điện áp như sau:

- Hạng 1: Không giới hạn quy mô cấp điện áp;

- Hạng 2: Quy mô cấp điện áp đến 220kV;

- Hạng 3: Quy mô cấp điện áp đến 110kV;

- Hạng 4: Quy mô cấp điện áp đến 35kV.

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hoá, kinh tế năng lượng, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hoá, kinh tế năng lượng, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp."

Về thủ tục cấp giấy phép tư vấn:

Bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Quyết định này như sau:

" Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Đối với tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch điện lực, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện, hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.

6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động)."

Thẩm quyền cấp giấy phép trong lĩnh vực này quy định tại Điều 23 Quyết định này là Bộ công nghiệp

Về dịch vụ tại công ty Luật Minh Khuê:

Chúng tôi cung ứng cho Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật đồng bộ, chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Tư vấn quản trị nội bộ, tư vấn thuế, tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng giải quyết tranh chấp pháp sinh:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

- Tiến hành mọi thủ tục pháp lý trong các lĩnh vực Doanh nghiệp; Sở hữu trí tuệ; Đầu tư; Thuế; Đất đai; Tranh tụng tại tòa án với chất lượng dịch vụ cao nhât;

Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác

Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để công ty có thể cung cấp cho bạn những thông tin về nội dung hỗ trợ và phí dịch vụ được cụ thể hơn:

- Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến:1900.6162

- Gửi câu hỏi qua Email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê