1. Ủy ban Dân tộc quy định về việc tiếp khách trong nước như thế nào?

Việc tiếp khách trong nước, theo quy định của Ủy ban Dân tộc, được chi tiết và quy định tại Điều 38 của Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc, được ban hành cùng với Quyết định số 588/QĐ-UBDT vào năm 2023. Chi tiết của quy định này như sau:

- Việc tiếp khách trong nước bao gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân sau đây:

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với các lãnh đạo các ban, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức danh tương đương.

+ Các đoàn đại biểu và khách mời theo chương trình của lãnh đạo Ủy ban.

+ Các cuộc lãnh đạo Ủy ban tiếp xã giao, thăm và làm việc của khách mời.

+ Lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương.

+ Tiếp khách không có lịch làm việc trước.

- Riêng việc tiếp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tiếp đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện theo Quyết định số 809/QĐ-UBDT năm 2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành. Quyết định này đặt ra các quy định đón tiếp Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Tổ chức tiếp khách trong nước là một hoạt động quan trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi thông tin, và làm việc giữa các đơn vị và cá nhân có quan hệ với Ủy ban Dân tộc. Qua việc quy định rõ ràng và cụ thể về việc tiếp khách, Ủy ban Dân tộc mong muốn đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình tiếp khách, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển và hợp tác tốt hơn giữa các đối tác liên quan.

 

2. Quy định của Ủy ban Dân tộc về đi công tác trong nước như thế nào?

Quy định về việc đi công tác trong nước được chi tiết và rõ ràng trong Điều 37 của Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc, được ban hành cùng với Quyết định số 588/QĐ-UBDT vào năm 2023. Điều này nhằm đảm bảo sự tổ chức và quản lý chặt chẽ trong quá trình công tác nội bộ.

- Theo quy định này, việc thành lập đoàn và chỉ định cán bộ, công chức đi công tác trong nước phải dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc và mục đích của chuyến công tác. Điều này nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Trong trường hợp Thứ trưởng hoặc Phó Chủ nhiệm phải vắng mặt trong thời gian từ 02 ngày làm việc trở lên, họ phải báo cáo cho Bộ trưởng hoặc Chủ nhiệm, trừ khi được sự phân công trực tiếp từ Bộ trưởng hoặc Chủ nhiệm. Điều này nhằm đảm bảo sự thông transparen và tương tác giữa các cấp lãnh đạo.

- Người đứng đầu đơn vị phải báo cáo cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm và lãnh đạo Ủy ban phụ trách trước thời điểm đi công tác ít nhất 02 ngày bằng văn bản (giấy hoặc điện tử). Trong báo cáo này, họ cần cung cấp thông tin chi tiết về nội dung công việc, thời gian và địa điểm làm việc, cũng như việc ủy quyền điều hành đơn vị cho cấp phó để thực hiện theo ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc lãnh đạo Ủy ban phụ trách.

Lưu ý: Tuy nhiên, trong trường hợp cần giải quyết công việc cấp bách, người đứng đầu đơn vị có thể báo cáo qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc các phương thức phù hợp khác. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng trong việc liên lạc và báo cáo khi có những tình huống đặc biệt.

- Quy định về việc thành lập và tổ chức các đoàn công tác được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ như sau:

+ Đoàn công tác của lãnh đạo Ủy ban.

+ Đoàn cấp đơn vị đi công tác địa phương.

+ Đoàn công tác liên ngành.

+ Đoàn công tác theo các chương trình, đề tài, dự án.

+ Đoàn công tác đột xuất.

- Mỗi đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch đi công tác địa phương hàng tháng, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của đơn vị. Điều này giúp đảm bảo sự tổ chức và quản lý chặt chẽ trong quá trình công tác.

- Tuy nhiên, theo quy định, tại một thời điểm chỉ có tối đa 02 đoàn công tác của Ủy ban được phép làm việc tại cùng một địa phương và trong một năm chỉ được tổ chức tối đa 03 lần công tác, hội nghị, họp tại cùng một địa phương. Trường hợp ngoại lệ bao gồm hoạt động thanh tra, đánh giá tình hình vùng đồng bào DTTS hoặc công tác đột xuất.

- Sau khi kết thúc chuyến công tác, báo cáo kết quả là bước quan trọng để chia sẻ thông tin và đánh giá hiệu quả công tác. Cụ thể:

+ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm sẽ báo cáo kết quả cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Người đứng đầu đơn vị sẽ báo cáo kết quả cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm và lãnh đạo Ủy ban phụ trách;

+ Cán bộ, công chức và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sẽ báo cáo kết quả cho thủ trưởng đơn vị.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết về thành tựu và kết quả đạt được trong chuyến công tác. Điều này đảm bảo sự minh bạch và truyền thông thông tin đúng đắn trong quá trình làm việc.

 

3. Tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

Việc tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc có được quy định chi tiết trong khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 809/QĐ-UBDT năm 2022 như sau:

- Đầu tiên, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Văn phòng Ủy ban sẽ tính toán và xác định lịch công tác cho Lãnh đạo Ủy ban. Sau đó, đơn vị được Lãnh đạo Ủy ban giao chủ trì đón tiếp sẽ thông báo cho Trưởng Đoàn và các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc về thời gian, địa điểm và nội dung chương trình đón tiếp. Điều này nhằm mục đích để đảm bảo sự phối hợp và tham gia của tất cả các bên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Khi tổ chức gặp mặt và đón tiếp Đoàn, hai bên sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động sau:

+ Trao đổi và cung cấp thông tin giới thiệu chung về hệ thống cơ quan công tác dân tộc, cũng như thông tin về Đoàn. Đồng thời, sẽ trao đổi thông tin về tình hình kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại các vùng dân tộc thiểu số và thông tin về hoạt động của Đoàn.

+ Phổ biến và cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như về các chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, sẽ truyền đạt các sự kiện và nhiệm vụ chính trị quan trọng liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tiếp thu các ý kiến phản ánh từ Đoàn, cũng như những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất từ các đại biểu đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Ủy ban Dân tộc sẽ giải đáp những đề xuất và kiến nghị này theo thẩm quyền của mình.

+ Biểu dương, động viên và khích lệ những kết quả đạt được của cả tập thể và cá nhân trong Đoàn.

+ Tặng quà cho các thành viên trong Đoàn theo quy định đối với đối tượng được tặng quà.

+ Thực hiện các nội dung khác do Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì đón tiếp Đoàn xem xét và quyết định theo thẩm quyền của mình.

Việc tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc tại Ủy ban Dân tộc được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, củng cố tình đoàn kết, và nắm bắt tình hình thực tế của các vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, việc đóntiếp này cũng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin về chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với dân tộc thiểu số, từ đó đẩy mạnh sự phát triển và nâng cao đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Đảm bảo việc tổ chức đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ và hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Dân tộc. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị và phối hợp cẩn thận từ các đơn vị liên quan, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các Đoàn đại biểu.

Thông qua việc đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc mong muốn tạo ra một môi trường giao tiếp và gặp gỡ đáng tin cậy, nơi mà các đại biểu có thể tự do thể hiện ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của dân tộc thiểu số. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc cũng sẽ chia sẻ thông tin, chủ trương và định hướng về công tác dân tộc, nhằm tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

Việc tổ chức gặp mặt và đón tiếp Đoàn không chỉ là một nhiệm vụ hình thức mà còn là dịp để thể hiện sự quan tâm và sự chăm sóc của Nhà nước đối với dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo ra một tinh thần đồng lòng, đoàn kết và sự tin tưởng giữa các bên, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đồng thuận và phát triển bền vững cho tất cả các thành viên của quốc gia.

 

Xem thêm >> Thành phần tham dự họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hằng tuần

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!