1. Thế nào là văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân ?

Văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân có thể được gọi là Giấy phép sử dụng hình ảnh. Đây là một loại giấy phép được cấp bởi người sở hữu hình ảnh hoặc người đại diện cho họ, cho phép người khác sử dụng hình ảnh đó trong một số trường hợp nhất định.

Trong văn bản này, người sở hữu hình ảnh thường sẽ xác định rõ mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, phạm vi sử dụng và các điều khoản khác liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của họ. Nó là một tài liệu quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của người sở hữu hình ảnh.

Các loại văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ví dụ như văn bản cho phép sử dụng hình ảnh trong quảng cáo, văn bản cho phép sử dụng hình ảnh trong các tài liệu giáo dục, hoặc văn bản cho phép sử dụng hình ảnh trên các trang web hoặc mạng xã hội.

Có thể thấy, hiện tại không có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định về văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân. Thay vào đó, nó được xây dựng hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy, để có thông tin tham khảo, quý bạn đọc có thể xem các mẫu về văn bản này mà Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nội dung và biểu mẫu phù hợp sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên trong từng trường hợp cụ thể.

2. Mẫu văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân mới 2023

>> Tải ngay: Mẫu văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân mới 2023 file Word 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2023

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

Số:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại 2005;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

 Hôm nay ngày 05 tháng 02 năm 2023, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CÓ HÌNH ẢNH

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 01/01/1990

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 10, đường ABC, phường XYZ, quận 123, Hà Nội

CMND/CCCD: 123456789

Số điện thoại: 0987654321

BÊN B: BÊN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Họ và tên: Trần Thị B

Sinh ngày: 02/02/1995

Quê quán: Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 20, đường XYZ, phường ABC, quận 321, Hải Phòng

CMND/CCCD: 987654321

Số điện thoại: 0912345678

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B sử dụng hình ảnh cá nhân của mình trong thời hạn….. năm với mục đích………

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên B được sử dụng hình ảnh của bên A chụp với sản phẩm của bên B để ………..

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Bên B trả thù lao cho việc sử dụng hình ảnh cá nhân của bên A với số tiền là:…….. (bằng chữ:………)

Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Phương thức thanh toán: ………………………………………….

Trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Trường hợp bên B chậm thanh toán quán 02 tháng kể từ ngày hết hạn thanh toán, bên A có quyền chấm dứt hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

- Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn.

- Bên A có quyền yêu cầu bên B tháo gỡ hình ảnh của mình, nếu phát hiện bên B sử dụng không đúng phạm vi, mục đích sử dụng. ĐỒng thời yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B sử dụng hình ảnh của bên A và mục đích xấu, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bên A

- Bên A được quyền cho phép những đơn vị khác sử dụng hình ảnh của mình.

4.2 Nghĩa vụ của bên A

- Cung cấp hình ảnh cho bên B đúng thời hạn hoặc phối hợp chụp ảnh quảng cáo theo yêu cầu của bên B.

- Giữ gìn hình ảnh cá nhân và sản phẩm quảng cáo của bên B, nếu làm ảnh hưởng, gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

- Được sử dụng hình ảnh của bên A để …………… nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm của công ty.

- Được quyền chỉnh sửa hình ảnh của bên A nếu được bên A đồng ý.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

- Sử dụng hình ảnh của bên A đúng phạm vi, mục đích sử dụng.

- Không được tự ý chỉnh sửa hình ảnh của bên A.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

- Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo, nếu gây ảnh hưởng đến bên A thì phải bồi thường.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại      

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: Động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn … tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

- Hết hạn hợp đồng;

- Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

- Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

- Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước …. ngày.

Điều 9. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: Công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng.

Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành …. bản tiếng Việt, mỗi bên giữ … bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Một số lưu ý khi lập văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân

Khi lập văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân mới vào năm 2023, có một số lưu ý quan trọng sau đây mà các bên cần phải xem xét:

- Tuân thủ pháp luật: Các bên nên đảm bảo rằng văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ. Nếu cần, họ có thể tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý hoặc luật sư để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản này.

- Xác định mục đích sử dụng: Các bên nên xác định rõ ràng mục đích sử dụng hình ảnh cá nhân và đưa ra các giới hạn cụ thể về việc sử dụng hình ảnh đó. Ví dụ, nếu mục đích sử dụng là quảng cáo, các bên nên xác định rõ ràng thời gian, phạm vi và cách thức sử dụng hình ảnh trong quảng cáo.

- Chỉ định các bên liên quan: Văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân nên chỉ định rõ các bên liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, bao gồm người sở hữu hình ảnh và người được sử dụng hình ảnh. Nếu có bên thứ ba tham gia, ví dụ như công ty sản xuất quảng cáo, các bên nên xác định rõ vai trò của từng bên liên quan.

- Điều khoản về bảo mật: Các bên nên đưa ra các điều khoản cụ thể về bảo mật và giữ bí mật thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng hình ảnh. Họ nên thảo luận và đưa ra các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

- Điều khoản về chấm dứt và sửa đổi: Văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân nên bao gồm các điều khoản về chấm dứt và sửa đổi. Các bên nên đưa ra các điều khoản cụ thể về thời hạn và quy trình chấm dứt, cũng như các điều khoản về quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ văn bản này nếu cần thiết.

- Đồng ý và ký kết: Sau khi đã thảo luận và đưa ra các điều khoản cụ thể, các bên nên đồng ý và ký kết văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân. Các bên nên lưu giữ bản gốc của văn bản này và đảm bảo rằng mọi bên liên quan đã được giải thích rõ ràng về các điều khoản trong văn bản.

- Cập nhật và tuân thủ: Các bên nên cập nhật và tuân thủ văn bản này trong suốt thời gian sử dụng hình ảnh cá nhân. Nếu có thay đổi hoặc vấn đề phát sinh, các bên nên tiến hành thảo luận và thay đổi văn bản này để phù hợp với tình huống mới.

Tóm lại, khi lập văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân mới vào năm 2023, các bên cần phải đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của văn bản, xác định rõ ràng mục đích và giới hạn sử dụng, đồng ý và ký kết văn bản, cũng như cập nhật và tuân thủ văn bản trong suốt thời gian sử dụng hình ảnh cá nhân.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu văn bản cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân mới 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.