Vị thế bình quân (SQUARE POSITION) là thuật ngữ ngoại hối chỉ các cam kết của nhà giao dịch, khi mua một đồng tiền nào đó, sẽ được bù trừ bởi cam kết bán. Ví thế của nhà giao dịch được cân bằng, không phải vị thế thị trường, cũng không phải vị thế đoản