1. Quy định của pháp luật về hình thức xử phạt và mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa

Theo quy định Điều 3 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa được quy định cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính:

+ Cảnh cáo;

+ Phạt tiền;

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Như vậy, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, các hình thức xử phạt áp dụng bao gồm hình thức xử phạt cảnh cáo; phạt tiền; hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức, theo đó:

- Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa được quy định tại Chương II Nghị định 38/2021/NĐ-CP là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

2. Xử phạt ca sĩ tự tổ chức live show ca nhạc miễn phí tại ban công nhà riêng

Theo quy định Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên quan các loại hình nghệ thuật biểu diễn:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các vi phạm quy định về biểu diễn, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có thể kể đến như:

+ Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

+ Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;

+ Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung trong văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật;

+ Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

+ Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn khi đã có văn bản yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

+ Sử dụng danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn sau khi bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người biểu biễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn để tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

- Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một số hành vi như:

+ Biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật;

+ Biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

- Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một số hành vi như:

+ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận;

+ Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với một số hành vi như tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung kích động bạo lực;.....

- Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ;.....

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định về hình thức xử phạt bổ sung, cụ thể quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Theo quy định Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi tổ chức live show ca nhạc tại ban công nhà riêng là hành vi thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn. Hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm này là hình thức phạt tiền, mức xử phạt là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 triệu đồng.

 

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Điều 64 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cụ thể:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

+ Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng cùng với đó là áp dụng các biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo quy định của pháp luật, và được pháp áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả khác.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

+ Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 38/2021/NĐ-CP

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

+ Phạt cảnh cáo;

+ Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

+ Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Như vậy,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các biện pháp khác theo quy định.

Trên đây là nội dung pháp lý nêu trong bài viết. Tham khảo: Quyền của người biểu diễn

Mọi thắc mắc liên hệ 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp.

Trân trọng