Phụ lục 1.2

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
(Áp dụng cho phương pháp xác định theo sổ sách kế toán)

TT

Danh mục

Quy cách

Đơn vị

Năm đưa vào sử dụng

Khối lượng thực tế

Nguyên giá

(đồng)

Giá trị hao mòn

(%)

Giá trị còn lại

(đồng)

A

B

1

2

3

4

5

6

7 = 5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN GIAO: ...................

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

BÊN NHẬN: (Điện lực)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........