Phụ lục 1.3

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
(Áp dụng cho phương pháp Đánh giá theo giá trị còn lại thực tế)

TT

Danh mục

Quy cách

Đơn vị tính

Năm đưa vào sử dụng

Số lượng thực tế

Đơn giá

(đồng)

Chất Lượng còn lại

(%)

Giá trị thực tế còn lại

(đồng)

A

B

1

2

3

4

5

6

7=4x5x6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN GIAO: ...................

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

BÊN NHẬN: (Điện lực)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........

- Ông: ......................  - Chức vụ: ...........       Ông: ......................  - Chức vụ: ...........