Mẫu B21   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

 

         

Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….... ….…...……..……………………..

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

Họ và tên: ………………..…………………...…………Năm sinh…........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………............................

 

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

 

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)