Mẫu B5     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……….(1), ngày……tháng……năm……..

 

 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 

Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………...

Tên tổ chức: (3)……………………………………………………………………

Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...

Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

Người đại diện:

Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………...Năm sinh………...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…

Nơi cư trú: …………………………………………………………………

Nguồn gốc hình thành:……………………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động:……………………………………………..………………...

Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...

Số lượng người tin theo:.………………………………………..………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:……………....……………………………………..

>> Xem thêm:  Thư xin được tư vấn để kết hôn với người trong ngành công an ?

 

Kèm theo văn bản gồm: giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách  dự  kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú  xác nhận  (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ).

 

 

                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 (1)  Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.

 (2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 (3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

 

 

>> Xem thêm:  Kết hôn khi hai bên khác tôn giáo ?

 

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài (Mẫu B33)