Mẫu số 1:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN NƯỚC NGOÀI VÀO TÌM KIẾM, CỨU NẠN TẠI VIỆT NAM

REQUEST FOR LICENSING FOR POREIGN FORCES AND MEANS OF TRANSPORT TO CONDUCT SEARCH AND RESCUE ACTTVITIES IN VIETNAM

Ngày/Date:

Số tham chiếu/Reference number:

Kính gửi: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)
To: Consular Department (Ministry of Foreign Affairs)

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị: ....................................................................................................
Organization, person

- Địa chỉ: .................................................................................................................................
Address

- Số điện thoại: .......................................................................................................................
Phone number

- Thư điện tử:...........................................................................................................................
Email

- Quốc tịch:..............................................................................................................................
Nationality

- Hộ chiếu:...............................................................................................................................
Passport number

2. Loại phương tiện: ................................................................................................................
Type of transportation

- Số lượng: .............................................................................................................................
Quantity

- Năm sản xuất:........................................................................................................................
Year of production

3. Số đăng ký:.........................................................................................................................
Registration number

4. Số người điều khiển phương tiện:.........................................................................................
Number of operators

5. Số nhân viên chuyên trách tìm kiếm, cứu nạn:........................................................................
Number of search and rescue personnel

- Chỉ huy trưởng (Họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu): .....................................................................
Commander (Full name, nationality, passport number)

6. Trang, thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu nạn: .............................................................................
Search and rescue equipment

7.Vật tư:.................................................................................................................................
Materials

8. Khu vực tìm kiếm cứu nạn:...................................................................................................
Search and rescue area limitted by the following co-ordinates

A:…………………N; ………………………..E.          B: …………………N; ………………………..E.

C: …………………N; ………………………..E.          D: …………………N; ………………………..E.

Hoặc tên địa danh (Phường/xã, Quận, Tỉnh/thành phố, cảng...) ..................................................
Or specific locations (Ward/Commune, District, City/Province, Port...): ......................................

9. Cửa khẩu vào: …………………………….. cửa khẩu ra: ..........................................................
Border gate of Entry                                       Border gate of Exit

10. Thời gian dự kiến: ..............................................................................................................
Expected schedule

- Bắt đầu: ................................................................................................................................
Start

- Kết thúc: ...............................................................................................................................
Finish

- Ngày/tháng/năm:
Date/month/year

 

NGƯỜI CÓ THM QUYN
DULY AUTHORISED OFFICIAL
(ký tên và đóng dấu)
(signed and stamped)