Mời quý thầy cô tham khảo bài cuối khoá Module 8 môn đạo đức tiểu học.

 

1. Bài cuối khóa module 8 môn đạo đức tiểu học

Đề bài: Thiết kế kế hoạch phối hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Gợi ý:

1. Mục đích, yêu cầu:

 • Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức lối sống truyền thống, lịch sử văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn trong nhà trường
 •  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho các em học sinh nhằm hướng tới việc giáo dục một cách hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 •  Thực hiện tốt các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm đạo đức có thể xảy ra
 •  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống cho học sinh với hình thức đa dạng, phong phú nội dung phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và tình hình thực tiễn.
 • Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh được tiến hành thường xuyên và liên tục có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục nhà trường, Gia đình và Xã hội
 •  Kết quả thực hiện là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh.

 2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhà trường văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
 • Phối hợp các đoàn thể đưa nội dung tuyên truyền giáo dục, pháp luật, đạo đức lối sống tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh gia đình, học sinh và cộng đồng.
 • Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức tác phong và nếp sống cho học sinh
 • Giáo dục lý tưởng hoài bão ước mơ và truyền thông yêu quê hương đất nước, tình yêu con người, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh không có tiêu cực, không có tệ nạn xã hội.

- Nhiệm vụ cụ thể

 • Giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn nhằm khắc sâu và khơi dậy cho học sinh về ý thức trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, xây dựng lòng yêu nước niềm tự hào, tự tôn dân tộc
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề để học sinh hiểu tiếp thu và vận dụng theo tiêu chuẩn nhà trường, văn hóa nhà giáo mẫu mực học sinh chăm ngoan, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị cho học sinh không chỉ có kiến thức văn hóa mà còn có kiến thức cuộc sống xã hội.
 • Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, từ đó xây dựng kỷ cương, nề nếp trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
 • Tập trung giáo dục cho học sinh ý thức pháp luật văn hóa, giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Giúp học sinh kịp thời điều chỉnh hành vi cách học xử lý tình huống cụ thể.

3. Nội dung biện pháp thực hiện

Nội dung

 • Giáo dục đạo đức tác phong giáo dục pháp luật
 • Giáo dục ý thức nề nếp học tập
 • Giáo dục lao động

Biện pháp thực hiện

 • Giáo dục đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, lý tưởng cách mạng
 • Giáo dục về đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh
 • Tích cực giáo dục đạo đức thông qua các môn học

 

2. Đáp án trắc nghiệm Module  8 tiểu học

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện các khái niệm: Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh là quá trình nhà quản lý (1).... và tổ chức mọi thành viên trong nhà trường ngoài trường (2)..... vào việc xây dựng và phát triển kế hoạch (3)..... các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh với những hình thức phương pháp đa dạng để giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, giúp học sinh hình thành các phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực theo mục tiêu giáo dục

Đáp án: (1) vận động, (2), tham gi, (3) tổ chức thực hiện

Câu 2 nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên trong việc phối hợp gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh?

Đáp án:  tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

Câu 3: giáo viên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có tư cách pháp nhân trực tiếp trong hoạt động phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài trường nào để giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh?

Đáp án cha mẹ học sinh

 Câu 4: điền từ còn thiếu và nội dung sau: Hình thức tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội và hoạt động tự giáo dục của học sinh. Trong đó hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh là hình thức .... nhất. Vì vậy tất cả các hình thức tổ chức giáo dục của nhà trường gia đình và cộng đồng đều phải hướng tới hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh

Đáp án: quan trọng

Câu 5: Có mấy nhóm phương pháp giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh?

Đáp án 3

Câu 6: Mội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

Đáp án giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh mang tính đặc trưng riêng biệt

Câu 7: Điền câu trả lời tương ứng với các câu hỏi

Câu hỏi  Câu trả lời
Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học không tồn tại độc lập mà nó luôn gắn liền với quá trình dạy học các môn học Văn hóa, gắn liền với hoạt động trải nghiệm sinh hoạt tập thể và hoạt động tự giáo dục tự rèn luyện của học sinh trong nhà trường tiểu học.  Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thống nhất với quá trình dạy học hoạt động trải nghiệm và tự giáo dục tự rèn luyện của học sinh
 Khác với quá trình dạy học, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh mang tính lâu dài, đòi hỏi phải có thời gian tập luyện rèn luyện mới có kết quả. Một phẩm chất nhân cách của học sinh không thể dạy trong một tiết học, một chủ đề giáo dục.  Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh mang tính lâu dài.
 Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đan xem nhau. Bao gồm cả tác động tự giác mang tính tích cực của giáo dục nhà trường và tác động vừa mang tính tự giác vừa mang tính tự phát từ phía gia đình và xã hội  Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp từ nhiều phía
Cùng một nội dung giáo dục về đạo đức lối sống được thực hiện ở nhiều cấp học và nhiều khối lớp theo đường xoáy ốc với yêu cầu ngày càng nâng cao  Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học mang tính đồng tâm

Câu 8: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh được tiếp cận theo các phẩm chất nào?

Đáp án: yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về căn cứ thực tiễn khi xác định các chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

Đáp án xây dựng nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục, cùng tham gia thực hiện chủ đề giáo dục, đạo đức lối sống cho học sinh. Cần bám sát đặc điểm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, điều kiện địa phương để thiết kế nội dung phù hợp.

Câu 10: Một trong những lực lượng giáo dục nào sau đây không cần huy động sự phối hợp khi thực hiện Nhóm chủ đề gia đình?

Đáp án: doanh nghiệp trên địa bàn trường đóng

 Trên đây là bài thu hoạch cuối khóa Module 8 môn đạo đức tiểu học Luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng đó là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.