Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

                                               BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
                                                    MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

                                               (Ngày ……. tháng …… năm ……………)

 

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:..................................................................................

- Người phụ trách thu mua: .....................................................................................

Ngày tháng năm mua hàng

Người bán

Hàng hóa mua vào

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

Số CMT nhân dân

Tên mặt hàng

>> Xem thêm:  Có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể cho người khác được không ?

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

 

1

2

3

4

5

6

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 số 32/2013/QH13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Nghị định 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

 

- Tổng giá trị hàng hóa mua vào: ……………………………………………………….

 

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm 201..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

 

>> Xem thêm:  Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp