Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệmvụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của họp đông xây dựng; thông báo châp thuận nghiệm thu báo cáo kêt quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu câu mà nhà thâu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

b) Chủ đầu tư có thể thuê đon vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.

2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo châp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm vê kêt quả phê duyệt của mình.

3. Nhà thầu khảo sát chịú trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thê và không làm giảm trách nhiệm vê chât lượng khảo sát xây dựng do nhà thâu khảo sát thực hiện.

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định.

Vậy, Sau khi lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được nghiệm thu, phê duyệt thông qua trình tự, thủ tục như thế nào ?

 

1. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là gì ?

- Khảo sát xây dựng là việc khảo sát để thiết lập hoặc đánh dấu vị trí xây dựng, đường, vỉa hè mà đã được thiết kế từ kĩ sư trước đó. Các điểm đánh dấu này thường được đạt theo một hệ tọa độ phù hợp được chọn cho dự án.

- Các loại hinhg khảo sát xây dựng đó là:

+ Khảo sát địa hình

+ Khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát địa chất thủy văn

+ Khảo sát hiện trạng công trình

+ Các công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do người nhà đầu tư quyết định.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là những kết quả ghi nhận được về địa điểm, công trình xây dựng sau quá trình khảo sát. Từ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sẽ là căn cứ cho các đơn vị phê duyệt, nghiệm thu báo cáo đó và tạo điều kiện để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là tài liệu và là căn cứ để xác nhận là quá trình khảo sát diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và cũng là một căn cứ xác đáng để chủ đầu tư ra quyết định dự án xây dựng. Nếu sau này trong quá trình thi công hoặc khi sử dụng công trình có vấn đề gì liên quan đến khảo sát thì sẽ là căn cứ truy cứu trách nhiệm những người thực hiện khảo sát xây dựng.

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong các trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trược thuộc có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

- Các nội dung cảu nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Mục đích khảo sát xây dựng;

+ Phạm vi khảo sát xây dựng;

+ Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

+ Sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có);

+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

 

2. Nội dung và hình thức của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

* Căn cứ vào Điều 29 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định về nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng như sau:

+ Căn cứ thực hiện khảo sát: Trình bày căn cứ, điều kiện để lập báo cáo xây dựng. Các căn cứ này thường dựa trên các quy định của pháp luật.

+ Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng: Trình bày phương thức khảo sát.

+ Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình;

+ Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện;

+ Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích

+ Các ý kiên đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có)

+ Kết luận và kiến nghị

+ Các phụ lục kèm theo

* Hình thức của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

Như các văn bản bình thường thì hình thức của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng cũng phải tuân theo các quy tắc lập các bản báo cáo thông thường, cụ thể như sau:

- Mở đầu sẽ là quốc hiệu và tiêu ngữ đặt và tên cơ quan, đơn vị khảo sát và số báo cáo, thời gian lập báo cáo kết quả khảo sát.

- Tiếp theo là tên báo cáo: "Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng", phía sau là kính gửi và tên chủ đầu tư.

- Đến phần nội dung của bản báo cáo trình bày các nội dung được quy định tại Điều 29 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Phần cuối của báo cáo chính là phần ký tên và đóng dấu của đơn vị khảo sát và chủ đầu tư.

 

3. Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Theo Điều 25 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì nghiệm thu, phê duyệt sẽ là bước cuối cùng trong trình tự thực hiện khảo sát xây dựng, cụ thể như sau:

- Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

- Bước 2: Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

- Bước 3: Thực hiện khảo sát xây dựng.

- Bước 4: Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

- Trách nhiệm của chủ đầu tư trong nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

+ Chủ đầu tư cần có trách nhiệm phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trực tiếp hoặc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát trong quá trình xây dựng bằng văn bản. Trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực hoặc nhà thầu tư vấn thiết kế kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát:

+ Khi thực hiện nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng khảo sát và việc phê duyệt báo cáo kết quả của chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm và không thay thế được chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu thực hiện. 

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!