1. Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì ?

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật là một thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo dự án, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

- Ngoài ra còn có một thuật ngữ nữa là báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi là báo cáo kinh tế - kỹ thuật) là báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi là báo cáo nghiên cứu khả thi) được lập trong trường hợp dự án thực hiện theo phương án thiêt kế 01 bước. (Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP)

Tại bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản khác có liên quan.

- Những trường hợp cần lập báo cáo kinh tê kỹ thuật đầu tư xây dựng là: Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trừ trường hợp người quyết định đầu từ có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

+ Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

+ Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

+ Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yêu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

- Như vậy chỉ có 3 trường hợp trên thì các trường hợp khác không bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

- Thời gian thẩm định dự án đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp cần gia hạn thời gian thì thời gian gia hạn không quá thời hạn quy định đối với từng loại dự án. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chủ trì thẩm định về việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ lý do. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 15/2021/NĐ-CP trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

+ Sở xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị)

+ Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông ngiệp và phát triển nông thôn

+ Sở Công thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình Sở Xây dựng quản lý)

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý

+ Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thì thực hiện nhiệm vụ của Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải. (căn cứ khoản 4 Điều 109 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

 

2. Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Căn cứ theo Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014 thì nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng có những phần nội dung cơ bản sau:

+ Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có)

+ Dự toán xây dựng

+ Các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

- Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật về công trình thường có các mục sau:

+ Các căn cứ lập báo cáo

+ Sự cần thiết phải đầu tư

+ Mục tiêu xây dựng

+ Địa điểm xây dựng

+ Quy mô cấp công trình

+ Các giải pháp kỹ thuật

+ Khối lượng

+ An toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

+ Nguồn kinh phí xây dựng

+ Tổng hợp kinh phí xây dựng

+ Thời gian thi công

+ Tổ chức thực hiện

+ Kết luận và kiến nghị

 

3. Mẫu báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Dưới đây Luật Minh Khuê xin cung cấp mẫu báo cáo kinh tế kỹ thuật, quý khách hàng có thể tải xuống hoặc chỉnh sửa trực tiếp tùy theo nội dung và mục đích của mình.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO KINH TÊ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: ...

Chủ đầu tư: .....

(tên chủ đầu tư)

Ngày ... tháng ... năm 202..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: .... 

(Tên đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)

 

Ngày ... tháng .... năm 202 ...

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật này gồm hai phần:

+ Phần 1: Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

+ Phần 2: Dự toán xây dựng ....

 

Tên đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Phần 1

THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Công trình: ....... 

Địa điểm: .....

I. Sự cần thiết đầu tư.

1. Những căn cứ pháp lý.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Hợp đồng số .....

2. Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

(Mô tả sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình cụ thể)

3. Các yếu tố đảm bảo tính khả thi.

- Nhu cầu sử dụng đất: ....

- Công trình không có các yếu tố ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng.

II. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình.

(Nêu rõ mục tiêu đầu tư xây dựng công trình)

III. Địa điểm xây dựng công trình.

1. Địa điểm.

...

2. Đặc điểm tự nhiên.

(Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của tự nhiên đến việc tiến độ hoàn thành công trình)

IV. Mô tả công trình - tiêu chuẩn áp dụng.

1. Mô tả công trình.

...

2. Các tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

...

V. Loại - Cấp công trình

- Loại công trình: ...

- Cấp công trình: Cấp ...

VI. Nguồn vốn xây dựng công trình

- Vốn Ngân sách nhà nước cấp

VII. Thời gian xây dựng công trình

- Thời gian dự kiến xây dựng là .... ngày.

VII. Kinh phí dự toán

1. Cơ sở thiết lập dự toán kinh phí

- Khối lượng: ...

- Giá vật liệu: ...

2. Tổng chi phí dự toán

- Tổng sự toán xây dựng: ...

(Thống kê các khoản mục chi phí và giá trị)

IX. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: ....... là nhu cầu cần thiết và quan trọng. Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, nhằm tạo điều kiện để công trình sớm triển khai thi công khắc phục những hư hỏng để quá trình sử dụng được an toàn và hiệu quả.

...... , ngày .... tháng .... năm 202 ...

Chủ nhiệm đồ án

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Phần 2:

Dự toán xây dựng

(Phần này quý khách hàng dựa vào thông tin thực tế rồi hoàn chỉnh)

Trên đây là bài viết của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!