1. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 quy định về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. Có thể hiểu, báo cáo kinh tế - kỹ thuật chính là mẫu văn bản thể hiện các nội dung có liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng. Có bao gồm sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng với công trình quy mô nhỏ nhằm mục đích làm căn cứ, cơ sở để xem xét và đưa ra quyết định có đầu tư hay không. 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng tới các đối tượng có quy mô nhỏ mà không cần phải lập báo cáo phức tạp hơn chứ không phải dự án nào cũng cần lập báo cáo. Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư, cụ thể:

- Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

- Các dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ những dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

 

2. Nội dung của báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Căn cứ vào quy định tại Điều 55 Luật xây dựng năm 2014 có quy định về Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

- Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng;

- Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

 

3. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Theo quy định của Khoản 4 Điều 109 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn hành chính được phân cấp. Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn về việc xây dựng trong vấn đề tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Sở Xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạn tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ đi qua đô thị);

- Sở Giao thông vận tải đối với các dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý;

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Sở Công thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý;

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý;

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thì Sở này thực hiện nhiệm vụ. 

 

4. Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật là gì?

Người quyết định đầu tư sẽ căn cứ vào báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hiểu rõ nội dung về sự cần thiết, mức khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thì từ đó người quyết định đầu tư căn cứ vào đó để phân tích và đưa ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật này. Do đó, người quyết định đầu tư thông thường sẽ giao cho bên phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật này. Và sau khi thẩm định xong thì cơ quan chuyên môn có thẩm quyền sẽ gửi kết quả thẩm định báo cáo để người quyết định đầu tư phê duyệt. 

Trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì sẽ có các nội dung quan trọng cần căn cứ, nguồn dữ liệu để sử dụng trong thực tế hoạt động đầu tư xây dựng. Đảm bảo được lợi ích trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

 

5. Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - ký thuật mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ABC

Số: 181/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ABC, ngày ... tháng ... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình abcd

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số ... ngày 1... tháng ... năm 20... về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình abcd.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình abcd với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Công trình abcd

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương;

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chống đình trệ, gây sụt lún và đảm bảo an toàn duy trì công năng của công trình;

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Thống nhất theo nội dung của Tờ trình số 181/TTR-SXD ngày ... tháng ... năm 20... của Sở Xây dựng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình abcd;

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần XYZ

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội;

7. Diện tích sử dụng đất: 2000 m2;

8. Nhóm dự án; loại; cấp công trình: Dự án nhóm B loại công trình xây dựng cấp II;

9. Số bước thiết kế, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

a. Công trình thiết kế 01 bước là bước thiết kế bản vẽ thi công (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật);

b. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Thống nhất theo Tờ trình số ..../TTR-SXD ngày ... tháng ... năm 20... của Sở Xây dựng;

10. Tổng mức vốn đầu tư: 876.564.000 đồng

(Tám trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn)

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 754.320.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 25.560.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 79.678.000 đồng

- Chi phí khác: 7.006.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 10.000.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự toán đầu tăm 20... cho Sở Công thương;

12. Thời gian dự định đầu tư dự án: Năm 20...

13. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2: Giao Sở Công thương tổ chức lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng Công trình theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Các cơ quan có liên quan;

- Lưu VT.

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật mới nhất. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.