Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 20/2014/TT-BCT , mục 1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCT giải thích một số thuật ngữ như sau:

FOB là giá trị hàng hóa xuất khẩu đã bao gồm cả cước vận tải hàng hóa từ nhà sản xuất tới cảng hoặc địa điểm cuối cùng để chất hàng lên tàu;

RVC” là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa tính theo công thức quy định tại Điều 4 của phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT  không nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm quy định (ví dụ: 35%/40%/55%/70%...) và công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện tại một nước thành viên;

CTH” là chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 04 số (chuyển đổi Nhóm);

WO” là hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa tại Điều 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về hàng hóa xuất xứ không thuần túy như sau: 

Để áp dụng điểm b, khoản 1, Điều 2, hàng hóa nếu không thuộc Điều 5 quy định tại Phụ lục này, được coi là có xuất xứ nếu đạt hàm lượng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là RVC) ít nhất 40% tính theo trị giá FOB, hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn (04) số (sau đây gọi tắt là CTH) của Hệ thống hài hòa.

Công thức tính RVC như sau:

RVC = (FOB - VNM) / FOB * 100%

- giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên vật liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa; hoặcTrong đó VNM là trị giá nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ, có thể là:

- giá mua đầu tiên của nguyên vật liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công, chế biến

Căn cứ phụ lục VII Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định cách kê khai CO như sau: 

. Ô số 8: ghi tiêu chí xuất xứ của hàng hóa:

Hàng hóa được sản xuất tại nước ghi đầu tiên ở ô số 11 của C/O:

Điền vào ô số 8

(a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu

"WO"

(b) Hàng hóa đáp ứng khoản 1, Điều 4 của Phụ lục I

"CTH" or "RVC 40%"

(c) Hàng hóa đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II)

- Chuyển đổi mã số hàng hóa

- "CTC"

- Xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của bất cứ nước thành viên nào

- "WO-AK"

- Hàm lượng giá trị khu vực

- Ghi hàm lượng giá trị khu vực hàng hóa có xuất xứ cần đạt (ví dụ "RVC 45%")

- Hàm lượng giá trị khu vực + Chuyển đổi mã số hàng hóa

- Ghi tiêu chí kết hợp hàng hóa có xuất xứ cần đạt (ví dụ "CTH + RVC 40%")

- Công đoạn gia công chế biến cụ thể

- Ghi "Processes cụ thể"

(d) Hàng hóa đáp ứng Điều 6 của Phụ lục I

Ghi "Rule 6"

 Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và trị giá FOB chỉ khi áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC).

Trường hợp ô số 8 bạn khai là CTH, WO có nghĩa là hàng hóa của bạn có cả xuất xứ thuần túy và không thuần túy mà bạn lại điền ô số 9 là giá FOB là không đúng. Bởi FOB chỉ áp dụng khi áp dụng tiêu chí hàm lượng gá trị khu vực RVC mà WO là hàng hóa xuất xứ thuần túy thì không áp dụng được giá FOB. 

Căn cứ Điều 6 ban hành kèm theo phụ lục V của  Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định xử lý sai sót trên CO như sau:Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi sửa đổi phải được làm dưới các hình thức sau:

- Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O xác nhận. Các phần còn trống sẽ được gạch chéo để tránh điền thêm, hoặc

- Cấp một C/O mới để thay thế C/O bị lỗi. Tổ chức cấp C/O sẽ ghi rõ ngày cấp của C/O bị cấp lỗi trước đó lên C/O mới.

Như thế, trong trường hợp của bạn,bạn có thể sửa C/O bị sai thì bạn có thể thực hiện thủ tục thay thế C/O mới. 

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập