1. Vai trò quan trọng của việc xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước

Vai trò quan trọng của việc xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ:

+ Đa dạng hóa lựa chọn: Việc tham gia của các thành phần ngoài nhà nước tạo ra sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

+ Tận dụng nguồn lực: Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác nhau, đặc biệt là nguồn lực tài chính, khoa học kỹ thuật, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý: Áp dụng cơ chế thị trường vào quản lý, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, minh bạch trong hoạt động.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong môi trường cạnh tranh, ý thức trách nhiệm được nâng cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước:

+ Giảm chi ngân sách: Nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho những lĩnh vực thiết yếu, có tính chấtc cấp thiết, còn lại có thể huy động nguồn lực từ các thành phần khác tham gia cung ứng dịch vụ.

+ Tăng hiệu quả sử dụng ngân sách: Nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, tránh lãng phí, thất thoát.

+ Hỗ trợ đầu tư cho các lĩnh vực khác: Nhà nước có thể đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng khác như y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh,...

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội:

+ Tạo việc làm: Tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

+ Phát triển thị trường: Mở rộng thị trường dịch vụ, thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa các ngành, lĩnh vực.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là xu thế tất yếu trong tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Việc thực hiện hiệu quả xã hội hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Ngoài ra, xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công còn mang lại một số lợi ích khác như:

+ Tăng cường sự tham gia của người dân: Người dân có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân.

+ Tăng cường sự minh bạch: Các hoạt động cung ứng dịch vụ được thực hiện một cách minh bạch, công khai, tạo niềm tin cho người dân.

+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Các thành phần ngoài nhà nước có thể áp dụng các mô hình mới, sáng tạo vào việc cung ứng dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề trong quá trình thực hiện xã hội hóa:

+ Bảo đảm chất lượng dịch vụ: Nhà nước cần có các quy định, chính sách để bảo đảm chất lượng dịch vụ do các thành phần ngoài nhà nước cung ứng.

+ Tránh tình trạng tư thương hóa dịch vụ: Cần bảo đảm tính minh bạch của dịch vụ sự nghiệp công, không để tư thương hóa dịch vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

+ Tăng cường quản lý: Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công để bảo đảm hiệu quả và tính minh bạch.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội, việc xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

2. Tình hình hiện nay về xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết

Tình hình hiện nay về xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

* Mức độ xã hội hóa:

- Có nhiều tiến bộ:

+ Số lượng cơ sở ngoài công lập tăng nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

+ Chất lượng dịch vụ do các cơ sở ngoài công lập cung ứng có xu hướng được cải thiện.

+ Nguồn lực tài chính cho xã hội hóa tăng lên.

- Tuy nhiên, tỷ lệ xã hội hóa còn thấp:

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

+ Phân bố chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương.

+ Chất lượng dịch vụ ở một số cơ sở ngoài công lập chưa cao.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Chính sách pháp luật:

+ Một số chính sách, quy định chưa cụ thể, chưa thống nhất, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện.

+ Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, gây tốn kém thời gian, chi phí.

- Nguồn lực tài chính:

+ Nguồn lực đầu tư cho xã hội hóa còn hạn chế.

+ Khó khăn trong việc huy động vốn từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

- Nhân lực:

+ Thiếu hụt cán bộ quản lý, chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý xã hội hóa.

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế ở một số cơ sở ngoài công lập chưa đáp ứng yêu cầu.

- Cơ sở vật chất:

+ Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở ngoài công lập, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

+ Nhiều cơ sở vật chất xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp.

* Giải pháp:

- Hoàn thiện chính sách pháp luật:

+ Ban hành các chính sách, quy định cụ thể, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội hóa.

+ Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, tổ chức.

- Tăng cường nguồn lực tài chính:

+ Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho xã hội hóa.

+ Có chính sách thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

- Phát triển nguồn nhân lực:

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý xã hội hóa.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế.

- Đầu tư cho cơ sở vật chất:

+ Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở ngoài công lập.

+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động dạy học, khám chữa bệnh.

Xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là xu thế tất yếu trong tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Việc đẩy mạnh xã hội hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường nguồn lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cho cơ sở vật chất.

 

3. Chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

3.1. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 91/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công do Chính phủ ban hành ngày 18/6/2024 đã quy định cụ thể trách nhiệm hoàn thiện chính sách ưu đãi khuyến khích như sau:

* Các bộ, ngành:

- Rà soát, đánh giá các chính sách ưu đãi hiện hành:

+ Đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách đã ban hành.

+ Xác định những chính sách còn hạn chế, chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất bổ sung chính sách ưu đãi mới:

+ Phân tích nhu cầu, đề xuất các chính sách phù hợp để thu hút, khuyến khích các thành phần ngoài nhà nước tham gia xã hội hóa.

+ Gợi ý mức ưu đãi cụ thể (miễn, giảm thuế, phí, đất đai...) cho từng lĩnh vực, địa bàn.

- Báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp:

+ Gửi văn bản đề xuất cùng với các dữ liệu, căn cứ để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo.

+ Thời gian hoàn thành theo quy định của Chính phủ.

* Bộ Tài chính:

- Nghiên cứu, tổng hợp đề xuất:

+ Phân tích, đánh giá các đề xuất của các bộ, ngành.

+ Nghiên cứu thêm các giải pháp, chính sách ưu đãi phù hợp.

+ Tổng hợp thành báo cáo để trình cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền:

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung các Luật thuế.

+ Báo cáo Chính phủ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.

+ Thời gian hoàn thành theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ.

- Lưu ý:

+ Các chính sách ưu đãi cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo sự công bằng trong thu hút các thành phần ngoài nhà nước tham gia xã hội hóa.

+ Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi cần được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật.

+ Cần tăng cường công tác giám sát, theo dõi việc thực thi các chính sách ưu đãi để đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch.

Việc hoàn thiện chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn lực ngoài nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương và Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chính sách ưu đãi phù hợp, hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra.

 

3.2. Nội dung liên quan đến đất đai trong Nghị quyết 91/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công

* Chính sách ưu đãi về đất đai:

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

+ Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách ưu đãi về đất đai.

+ Thể hiện trong các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

+ Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập.

- Nội dung ưu đãi (tham khảo):

+ Miễn, giảm tiền thuê đất.

+ Thu hồi đất theo quy trình ưu tiên.

+ Cấp phép sử dụng đất nhanh chóng, thuận tiện.

+ Các ưu đãi khác phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn.

* Rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính: Giao các bộ, ngành và địa phương:

- Rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến:

+ Thành lập cơ sở ngoài công lập.

+ Giao đất.

+ Hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở ngoài công lập.

- Nguyên tắc:

+ Không phát sinh hoặc làm phức tạp thêm thủ tục hiện hành.

+ Đảm bảo minh bạch, công khai.

* Giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa:

- Tăng cường hợp tác quốc tế:

+ Tranh thủ nguồn viện trợ để hỗ trợ xã hội hóa.

+ Ưu tiên lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ.

- Thu hút nhân tài:

+ Có chính sách động viên, thu hút: Đội ngũ trí thức; Người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, khám chữa bệnh, hoạt động văn hóa, thể thao.

- Đảm bảo bình đẳng cho khu vực tư: Sửa đổi cơ chế, chính sách để khu vực tư:

+ Bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.

+ Trong khả năng tiếp cận nguồn lực trên thị trường.

Nghị quyết 91/NQ-CP đề ra nhiều giải pháp về đất đai và thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xã hội hóa. Các chính sách ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục, thu hút nhân tài và tạo môi trường bình đẳng cho khu vực tư sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

 

4. Giải pháp hoàn thiện chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Giải pháp hoàn thiện chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý:

+ Phá bỏ rào cản pháp lý: Xóa bỏ các quy định, thủ tục rườm rà, phức tạp, gây cản trở cho hoạt động của các cơ sở ngoài công lập.

+ Tạo khung pháp lý thống nhất: Quy định rõ ràng, cụ thể về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động xã hội hóa.

+ Phù hợp với thực tiễn: Cập nhật, bổ sung kịp thời các quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội hóa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền:

+ Nâng cao nhận thức: Tuyên truyền về vai trò, lợi ích của xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia.

+ Giới thiệu chính sách ưu đãi: Phổ biến rộng rãi các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các cơ sở ngoài công lập.

+ Chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức hội thảo, tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xã hội hóa.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước:

+ Đào tạo cán bộ: Nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực xã hội hóa.

+ Cải thiện quy trình: Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để đơn giản hóa, minh bạch hóa công tác quản lý.

+ Tăng cường giám sát: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở ngoài công lập để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Xử lý vi phạm:

+ Có chế tài xử lý nghiêm minh: Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với các hành vi vi phạm quy định về xã hội hóa.

+ Công khai thông tin: Nâng cao tính minh bạch trong việc xử lý vi phạm để răn đe các hành vi sai trái.

+ Bảo vệ quyền lợi của người dân: Đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ do các cơ sở ngoài công lập cung ứng.

- Ngoài ra, cần có các giải pháp sau:

+ Tăng cường huy động vốn: Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước huy động vốn đầu tư cho xã hội hóa.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao cho các cơ sở ngoài công lập.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ: Áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao trong quản lý và hoạt động của các cơ sở ngoài công lập.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp trên cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Điều kiện, căn cứ và nội dung giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.