Chủ quyền quốc gia là quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính trị - pháp lí không thể tách rời của quốc gia.

Chủ quyền quốc gia gồm nhiều nội dung, trong đó có các quyền cơ bản là quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ, quyền tự quyết định những công việc của quốc gia, quyền độc lập trong quan hệ đối ngoại.

Trong phạm vi lãnh thổ của mình, quốc gia có toàn quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong quan hệ quốc tế, quốc gia có quyền tự quyết trong việc tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống quốc tế. Thông qua hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quốc gia tiến hành các hoạt động nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế. Tôn trọng chủ quyền quốc gia chính là nền tảng của của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế như nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác...