Chứng thư bảo đảm (WARRANTY DEED) là chứng thư chuyển giao quyền lợi của bên bán trong bất động sản cho bên mua. Bên bán, còn được biết đến như bẽn giao (grantor), chứng nhận rằng quyền sở hữu trên tài sản được chuyển giao thì không bị ràng buộc, và không bị các khiếm khuyết do bị nắm giữ và trở ngại. Nếu yêu cầu của bên thứ ba không được miễn trừ đặc biệt, thì bên mua (bên nhận) có thể kiện bên bán về những thiệt hại gây ra bởi quyền sở hữu khiếm khuyết.