Công ty tôi là công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, hiện tại công ty có 63% vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên đại diện vốn Nhà nước, còn 1 thành viên là cổ đông đại diện phần vốn còn lại.

Xin cảm ơn và mong nhận được sự tư vấn của luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 (Luật doanh nghiệp năm 2020 mới nhất) và Nghị định số 106/2015/NĐ-CP quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Cụ thể:

1. Số lượng người đại diện cho phần vốn Nhà nước tại CTCP có trên 50% vốn Nhà nước.

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước là một doanh nghiệp khá đặc biệt, vì một phần hoặc toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước nên việc quản lý, bổ nhiệm các chức danh sẽ phải thực hiện theo đúng các văn bản pháp luật, cụ thể là tại nghị định số 106/2015/NĐ-CP.

Chủ sở hữu phần vốn nhà nước có thể là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, làm chủ sở hữu vốn đầu tư vào các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Người đại diện phần vốn nhà nước là người được chủ sở hữu cử làm đại diện một phần hoặc toàn bộ vốn góp của Nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty, công ty để thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước hoặc thành viên góp vốn tại tập đoàn, tổng công ty, công ty theo quy định của pháp luật.

Người đại diện phần vốn nhà nước được bầu, bổ nhiệm giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc;

- Phó Tổng giám đốc;

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc.

Điều 19. Quy trình cử người đại diện

1. Căn cứ vào giá trị vốn của Nhà nước, quy mô của tập đoàn, tổng công ty, công ty và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn làm đại diện, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ đề xuất với chủ sở hữu về chủ trương, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể để cử làm đại diện, gồm các thông tin: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; trình độ ngoại ngữ; chức vụ đang giữ; cơ quan, đơn vị đang công tác để báo cáo chủ sở hữu.

2. Chủ sở hữu phê duyệt số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể để cử làm đại diện.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chủ sở hữu phê duyệt số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự để cử làm đại diện, chủ sở hữu phải tổ chức họp để nhân sự dự kiến cử làm đại diện trực tiếp trình bày với chủ sở hữu về chương trình hành động và cam kết tuân thủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của chủ sở hữu và việc thực hiện các vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện.

4. Chủ sở hữu lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về nhân sự cụ thể dự kiến cử làm đại diện.

5. Chủ sở hữu xem xét, kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có); thảo luận ý kiến của cấp ủy; quyết định.

Ta có thể thấy số lượng cử người đại diện trong công ty cổ phần mà có vốn Nhà nước trên 50% không được quy định cụ thể là con số bao nhiêu. Mà sẽ dựa trên giá trị vốn của Nhà nước, quy mô của tập đoàn, tổng công ty, công ty và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn làm đại diện, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ đề xuất với chủ sở hữu về số lượng cụ thể để cử làm đại diện.

Người đại diện được cử làm đại diện tại một tập đoàn, một tổng công ty, một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều 18 Nghị định 106/2015/NĐ-CP quy định rất rõ điều kiện người đại diện, cụ thể như sau:

1. Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh dự kiến cử làm đại diện do cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.

3. Trong độ tuổi cử làm đại diện

- Người đại diện được cử làm đại diện phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.

- Trường hợp người đại diện do nhu cầu công tác mà được chủ sở hữu cho thôi làm đại diện để cử làm đại diện tại tập đoàn, tổng công ty, công ty khác cùng chủ sở hữu thì tuổi cử làm đại diện không theo quy định tại Điểm a Khoản này.

-Trường hợp người đại diện sau 01 năm kể từ ngày bị chủ sở hữu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành, nếu tiếp tục được xem xét cử làm người đại diện thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về độ tuổi, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác của người đại diện.

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

6. Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

Kết luận: số lượng người đại diện phần vốn Nhà nước trong CTCP sở hữu trên 50% vốn Nhà nước là không hạn chế. Tuy nhiên, người được cử làm người đại diện phải đáp ứng một số điều kiện và phải thực hiện đúng một số quy trình nêu ở trên.

2. Số lượng thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Theo như anh cung cấp, công ty anh là công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, hiện tại công ty có 63% vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên đại diện vốn Nhà nước, còn 1 thành viên là cổ đông đại diện phần vốn còn lại.

Điều 150 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 150. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định....”

Vậy số lượng thành viên hội đồng quản trị tối thiểu là 3 và tối đa là có 11 thành viên, số lượng cụ thể được quy định trong Điều lệ của công ty. Đối vơi doanh nghiệp của anh có 5 thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, hoàn toàn phù hợp với quy định này.

Lưu ý: Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềNgười đại diện vốn trong CTCP có vốn nhà nước”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Minh Khuê