1. Tổ chức, thường là ngân hàng hoặc công ty tín thác, chi tiền để trả cổ tức, mua lại trái phiếu và phiếu lãi, và thực hiện các dịch vụ khác cho người phát hành trái phiếu.

2. Cơ quan của chính quyền thành phố, bang hoặc quốc gia. Dự trữ Liên bang là cơ quan tài khóa cho Bộ Tài chính, trong các giao dịch với các ngân hàng trung ương khác và các tổ chức tiền tệ quốc tế.