Năm tài khóa (FISCAL YEAR) là kỳ hạn 12 tháng hoặc kỳ hạn 52 tuần, được quy định bởi công ty, cơ quan chính phủ, hoặc bất kỳ tổ chức nào như kỳ hạn để hoàn tất báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Kỳ hạn này có thể khác với năm dương lịch.