1. Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Thanh tra Thủy sản bị thanh lý, tiêu hủy trong trường hợp nào?

Theo quy định được nêu trong Mục III, Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA quy định về việc quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, việc thanh lý và tiêu hủy vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Thanh tra Thủy sản được thực hiện trong những trường hợp sau đây.

 -Theo khoản 4, mục III của thông tư trên, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ đã được trang bị phải trải qua quá trình kiểm tra và phân loại chất lượng. Trong trường hợp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ bị hỏng, cơ quan Thanh tra Thủy sản cần lập văn bản đề nghị cơ quan Công an nơi cấp giấy phép sử dụng để giới thiệu đến cơ sở sửa chữa. Tại đây, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ sẽ được kiểm tra, sửa chữa và khôi phục lại chất lượng ban đầu.

- Tuy nhiên, trong trường hợp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ không thể sửa chữa, khôi phục được, cơ quan Thanh tra Thủy sản cần lập văn bản đề nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản để xin phê duyệt thanh lý hoặc tiêu hủy. Quyết định về việc thanh lý hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ sẽ được Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành dựa trên đề nghị của cơ quan Thanh tra Thủy sản.

Vì vậy, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Thanh tra Thủy sản sẽ bị thanh lý hoặc tiêu hủy trong trường hợp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ bị hỏng mà không thể sửa chữa, khôi phục được. Quá trình thanh lý và tiêu hủy này được thực hiện dựa trên quyết định của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

 

2. Thành phần của Hội đồng tiêu hủy vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trong trường hợp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do lực lượng Thanh tra Bộ quản lý 

Hội đồng tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ là một cơ quan quan trọng trong quá trình quản lý và xử lý các vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ không còn sử dụng được. Điều này được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA, Mục III, Khoản 4, về việc quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

- Theo quy định, việc thanh lý và tiêu huỷ các vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải tuân thủ các quy trình và các bước kiểm tra chất lượng. Khi các vũ khí và công cụ này bị hỏng, cơ quan Thanh tra Thuỷ sản sẽ đề nghị cơ quan Công an nơi cấp giấy phép sử dụng giới thiệu đến các cơ sở sửa chữa. Trong trường hợp không thể sửa chữa hoặc khôi phục được, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản sẽ ra văn bản đề nghị cho phép thanh lý và tiêu huỷ.

- Để thực hiện quyết định này, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản sẽ thành lập Hội đồng tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, được đề nghị bởi Thanh tra Bộ trong trường hợp vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ được quản lý bởi lực lượng Thanh tra Bộ. Thành phần của Hội đồng gồm có lãnh đạo Bộ Thuỷ sản làm Chủ tịch, chánh Thanh tra Bộ và đại diện từ cơ quan Công an nơi cấp giấy phép sử dụng. Ngoài ra, đại diện từ Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Thuỷ sản cũng tham gia làm thành viên của Hội đồng.

Như vậy, theo quy định của Thông tư, Hội đồng tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Thanh tra Bộ đề nghị trong trường hợp vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do lực lượng Thanh tra Bộ quản lý bao gồm các thành viên sau đây: lãnh đạo Bộ Thuỷ sản làm Chủ tịch, chánh Thanh tra Bộ, đại diện cơ quan Công an nơi cấp giấy phép sử dụng, và đại diện từ Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Thuỷ sản.

 

3. Có phải làm biến dạng hoàn toàn khi tiêu huỷ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ ?

Vấn đề về tiêu huỷ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ đã được quy định rõ ràng trong Mục III Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTS-BCA về việc quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Theo đó, việc tiêu huỷ này phải đảm bảo một số yêu cầu cụ thể.

Theo khoản 4 của mục này, quy định rằng "thanh lý, tiêu huỷ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ" là một quy trình quan trọng trong quản lý vũ khí. Điều này áp dụng cho cả vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ mà lực lượng Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ quản lý.

- Theo đó, giám đốc Sở Thuỷ sản hoặc Thủ trưởng cơ quan có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về thuỷ sản sẽ ra quyết định về việc tiêu huỷ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, dựa trên đề nghị từ Thanh tra Sở trong trường hợp vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ được lực lượng Thanh tra Sở quản lý. Hội đồng tiêu huỷ sẽ bao gồm các thành viên sau đây: lãnh đạo Sở Thuỷ sản hoặc lãnh đạo cơ quan có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về thuỷ sản làm chủ tịch Hội đồng, Chánh Thanh tra Sở, đại diện cơ quan Công an nơi cấp Giấy phép sử dụng và đại diện Sở Tài chính.

- Việc tiêu huỷ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải được thực hiện một cách hoàn toàn biến dạng, không còn khả năng khôi phục lại để sử dụng. Điều này đảm bảo an toàn và tránh gây ô nhiễm môi trường. Sau khi hoàn thành quá trình tiêu huỷ, cần lập biên bản ghi đầy đủ thông tin và chữ ký của Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng tiêu huỷ. Ngoài ra, giấy phép sử dụng số vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ bị tiêu huỷ cũng phải được nộp lại cho cơ quan Công an nơi đã cấp giấy phép đó.

Tóm lại, theo quy định của Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTS-BCA, việc tiêu huỷ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải được thực hiện một cách hoàn toàn biến dạng, không còn khả năng khôi phục lại để sử dụng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và tránh gây ô nhiễm môi trường

 

4. Có buộc phải lập biên bản khi tiêu hủy vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Thanh tra Thủy sản ?

Theo quy định của Mục III, Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA về việc quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, việc thanh lý và tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ được quy định như sau:

- Căn cứ vào khoản 4, khi vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do lực lượng Thanh tra Sở quản lý cần tiêu hủy, Giám đốc Sở Thuỷ sản hoặc Thủ trưởng cơ quan có chức năng hỗ trợ Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương về quản lý nhà nước về thuỷ sản sẽ ra quyết định tiêu hủy. Hội đồng tiêu hủy sẽ được thành lập để thực hiện quyết định này. Hội đồng này sẽ bao gồm các thành viên sau:

  • Lãnh đạo Sở Thuỷ sản hoặc lãnh đạo cơ quan có chức năng hỗ trợ Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương về quản lý nhà nước về thuỷ sản sẽ làm chủ tịch Hội đồng.
  • Chánh Thanh tra Sở sẽ là thành viên của Hội đồng.
  • Đại diện cơ quan Công an nơi cấp Giấy phép sử dụng cũng sẽ là thành viên của Hội đồng.
  • Đại diện Sở Tài chính sẽ tham gia là thành viên của Hội đồng.

- Việc tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải được thực hiện một cách hoàn toàn biến dạng, không còn khả năng khôi phục lại để sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm môi trường. Khi hoàn tất quá trình tiêu hủy, một biên bản sẽ được lập, và biên bản này phải có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tiêu hủy. Ngoài ra, giấy phép sử dụng số vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ đã bị tiêu hủy cũng phải được nộp lại cho cơ quan Công an nơi cấp giấy phép đó.

Vì vậy, theo quy định hiện hành, khi tiến hành tiêu hủy vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, việc lập biên bản có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tiêu hủy là bắt buộc.

Xem thêm >>> Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong trường hợp quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hoặc đơn giản chỉ muốn tìm hiểu thêm về nội dung bài viết hoặc các vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi câu hỏi của quý khách. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ chính xác và kịp thời, chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 và địa chỉ email liênhe@luatminhkhue.vn. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hai kênh này để được tư vấn trực tiếp và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi.