1. Công trình nào bắt buộc phải có bước thiết kế cơ sở?

Công trình xây dựng là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các bước ban đầu cho đến khi hoàn thành. Một trong những bước không thể thiếu trong quá trình này là việc thiết kế cơ sở. Câu hỏi về việc liệu công trình bắt buộc phải có bước thiết kế cơ sở hay không đã được quy định rõ ràng trong pháp lý và các văn bản quy phạm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng điều luật và quy định để hiểu rõ hơn.

Trước hết, theo khoản 2 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu quan trọng để đánh giá sự cần thiết, khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở. Điều này có nghĩa là việc thiết kế cơ sở là một phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị và đánh giá dự án xây dựng.

Tiếp theo, Nghị định 15/2021/NĐ-CP cụ thể hóa các bước thiết kế xây dựng. Điều này nói rằng số bước thiết kế xây dựng được xác định tùy theo quy mô và tính chất của dự án, nhưng không phủ nhận sự cần thiết của thiết kế cơ sở. Bước thiết kế cơ sở là cơ sở để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng, đồng thời, cũng là nền tảng cho các bước thiết kế sau này.

Thêm vào đó, quy định trong Nghị định cũng nêu rõ việc các bước thiết kế sau phải phù hợp với thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. Điều này thể hiện một sự liên kết logic giữa các bước thiết kế, và thiết kế cơ sở là bước đầu tiên, quan trọng nhất, để xác định các thông số cơ bản.

Theo đó thì từ quan điểm pháp lý và quy định về xây dựng, việc thiết kế cơ sở không chỉ là bước bắt buộc mà còn là nền tảng quan trọng cho quá trình thiết kế và xây dựng công trình. Thiếu bước này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn trong việc triển khai và vận hành công trình sau này. Do đó, công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng thì bắt buộc phải có thiết kế cơ sở, trừ những trường hợp đặc biệt chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư.

Như vậy thì công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng thì phải có thiết cơ sở trừ công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư. 

2. Một số quy định của pháp luật về việc lập dự án đầu tư xây dựng

Quy định về việc lập dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật về xây dựng của mỗi quốc gia. Việc này giúp đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và bền vững của các dự án xây dựng, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường sống. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng điều luật và quy định để hiểu rõ hơn về quy trình này.

Theo khoản 10 Điều 1 của Luật Xây dựng được sửa đổi năm 2020, việc lập dự án đầu tư xây dựng bắt buộc và được quy định cụ thể. Cụ thể, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung của báo cáo này phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phải phù hợp với từng loại dự án cụ thể.

Trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP và các dự án khác theo quy định cụ thể phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Đối với các dự án không thuộc vào các trường hợp trên, việc lập báo cáo này do người quyết định đầu tư quyết định, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư.

Quy định cũng rõ ràng về việc nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng và việc thực hiện trình tự lập, thẩm định báo cáo này. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác của thông tin trong báo cáo, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và công bằng trong quá trình đánh giá và quyết định đầu tư.

Ngoài ra, quy định cũng liệt kê những trường hợp cụ thể mà các dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, như các công trình tôn giáo, công trình quy mô nhỏ và các công trình khác do Chính phủ quy định. Điều này giúp giảm bớt thủ tục và chi phí cho những dự án nhỏ, cũng như đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình chuẩn bị dự án.

Cuối cùng, quy định cũng miễn trừ việc lập báo cáo cho các trường hợp nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Điều này thể hiện sự linh hoạt và tiết kiệm trong thủ tục cho những dự án nhỏ và không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng.

Như vậy, quy định về lập dự án đầu tư xây dựng không chỉ đảm bảo tính hợp pháp và công bằng mà còn giúp đảm bảo tính khoa học và hiệu quả của các dự án, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và toàn xã hội.

3. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được quy định như thế nào?

Quy định về nhiệm vụ thiết kế xây dựng là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án xây dựng. Điều này giúp đảm bảo rằng từ đầu, các công trình sẽ được thiết kế và triển khai một cách hợp lý, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của dự án. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng điều luật và quy định để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

Theo Điều 32 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng. Điều này đảm bảo rằng quy trình thiết kế được tiến hành bởi những đơn vị có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, từ đó đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả của thiết kế.

Nhiệm vụ thiết kế xây dựng phải phù hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng. Điều này đảm bảo tính nhất quán và liên kết giữa các giai đoạn trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Chủ đầu tư cũng có thể tận dụng sự hỗ trợ từ các tổ chức tư vấn, chuyên gia để đảm bảo nhiệm vụ thiết kế được thực hiện một cách tốt nhất. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng không chỉ là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị dự án, mà còn là nền tảng quyết định cho sự thành công của toàn bộ quá trình triển khai và vận hành của công trình xây dựng. Quan điểm rằng nhiệm vụ thiết kế phải phù hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng, mang lại nhiều lợi ích và giá trị to lớn.

Trước hết, tính nhất quán và liên kết giữa nhiệm vụ thiết kế với chủ trương đầu tư là điều bắt buộc để đảm bảo rằng mục tiêu và yêu cầu của dự án được thể hiện đầy đủ và chính xác trong quá trình thiết kế. Chủ trương đầu tư thường xác định rõ ràng mục tiêu và kế hoạch phát triển của dự án, từ đó nhiệm vụ thiết kế sẽ phản ánh chính xác những yêu cầu này, tạo ra một kế hoạch thiết kế hợp lý và có hiệu quả. Đồng thời, nhiệm vụ thiết kế cũng là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng và lập thiết kế xây dựng. Điều này đảm bảo sự nhất quán và liên kết giữa các giai đoạn trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Việc lập dự án đầu tư xây dựng và lập thiết kế xây dựng dựa trên nhiệm vụ thiết kế sẽ giúp đảm bảo rằng mọi quyết định và công việc triển khai được thực hiện theo đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng bao gồm nhiều phần quan trọng như: các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng, mục tiêu xây dựng công trình, địa điểm xây dựng công trình, các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình, cũng như các yêu cầu về quy mô, thời hạn sử dụng, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình. Điều này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của công trình được xem xét và đưa vào thiết kế một cách tổng thể và chi tiết.

Ngoài ra, quy định cũng cho phép sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thiết kế xây dựng để phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo hiệu quả của dự án. Điều này thể hiện sự linh hoạt và thích ứng của quy trình thiết kế với những thay đổi và yêu cầu mới trong quá trình triển khai dự án.

Như vậy thì quy định về nhiệm vụ thiết kế xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả của các dự án xây dựng. Điều này cần sự chuyên nghiệp, cẩn trọng và linh hoạt trong quá trình thiết kế, để từ đó, các công trình có thể đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của cộng đồng và môi trường sống.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ tư vấn một cách chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn!

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tham khảo thêm: Các bước thiết kế xây dựng quy định như thế nào? Gồm mấy bước?