BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1776/BXD-VP
V/v: Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

- Căn cứ nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mứcdự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng kèm theo văn bản này để các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao
- Văn phòng chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, H.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

Địnhmức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mứcdự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu,lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựngnhư 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch,1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tácxây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuấtnhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán đượclập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiếtkế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trangthiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trongxây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán baogồm:

- Mức hao phí vậtliệu:

Là số lượng vật liệuchính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển(không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và nhữngvật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơnvị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệutrong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối vớicác loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí laođộng:

Là số ngày công laođộng của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và côngnhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đãbao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượngcông tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thicông.

Cấp bậc công nhântrong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện mộtđơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thicông:

Là số ca sử dụng máyvà thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phụcvụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mứcdự toán

- Tập định mức dựtoán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mãhóa thống nhất bao gồm 11 chương.

Chương I : Công tác chuẩn bị mặtbằng xây dựng

Chương II :Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Chương III :Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV : Công tác làm đường

Chương V : Công tác xây gạch đá

Chương VI : Công tác bê tôngtại chỗ

Chương VII : Công tác sản xuấtvà lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII : Sản xuất, lắp dựngcấu kiện gỗ

Chương IX : Sản xuất, lắp dựng cấukiện sắt thép

Chương X : Công tác làm mái, làm trầnvà các công tác hoàn thiện khác

Chương XI :Các công tác khác

- Mỗi loại định mứcđược trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thicông và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thựchiện công tác xây dựng đó.

-Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắcsau:

+ Mức hao phí vậtliệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác đượctính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí laođộng chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của côngnhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thicông chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thicông khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toánđược áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chiphí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minhvà hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dựtoán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại côngtác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thicông.

- Chiều cao ghi trongđịnh mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kếcông trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m.Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát,láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốcxếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Bảng phân loại rừng,phân loại bùn, cấp đất, đá trong định mức được sử dụng thống nhất cho các loạicông tác xây dựng trong tập định mức này.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN