BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BXD-GĐ
V/v: Thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011.

Kính gửi: Trungtâm y tế thành phố Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 66/CV-TTYTngày 14/7/2011 của Trung tâm y tế thành phố Sơn La về việc thay đổi vât liệutrong quá trình xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Nếu công trình triển khai trước ngày01/12/2009 thì thực hiện theo khoản 2 Điều 14 tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CPsau ngày 01/12/2009 thì thực hiện theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

- Nếu trong Quyết định đầu tư không có quy địnhkhi thay đổi bất kể nội dung nào đó được phê duyệt phải báo cáo người Quyếtđịnh đầu tư quyết định thì việc Chủ đầu tư thay đổi chủng loại gạch mà vẫn đảmbảo các chỉ số về kỹ thuật là đúng với quy định của pháp luật và không làm thayđổi địa điểm, quy mô, mục tiêu, không vượt tổng mức đầu tư ( tổng dự toán đóđược phê duyệt).

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tiến Văn